Internationell rätt

 • Förenta Nationerna har till uppgift att på ett fredligt sätt lösa internationella konflikter. Internationella domstolen är dess viktigaste juridiska organ.

INTERNATIONELL RÄTT PER ÄMNE

FN:s uppdrag

FN ska i enlighet med den första artikeln i Förenta Nationernas stadga "tillrättalägga eller lösa internationella tvister eller saklägen, som kunna leda till fredsbrott." Detta ska ske

 • genom fredliga medel
 • i överensstämmelse med rättvisan
 • i överensstämmelse med den internationella rättens principer.

Generalförsamlingen har rätt att inrätta underorgan för att utföra dessa funktioner. Rapporterna från underorganen behandlas i Sjätte utskottet (Sixth Committee), vilken rekommenderar åtgärder som generalförsamlingen bör vidta.

Internationella domstolen

Internationella domstolen grundades 1946 för att tjänstgöra som FN:s huvudsakliga juridiska organ. Domstolen hjälper stater att lösa juridiska tvister och har gett viktiga råd om rättsliga aspekter på åtgärder av FN.

FN:s arbete inom internationell rätt

En stor del av den politiska processen i FN består i att etablera eller utvidga internationella lagar, regler och normer över alla aktivitetsområden. Man har bland annat gett betydelsefulla bidrag till en utvidgning av regelverket för staters förhållande till varandra genom kodifiering och utveckling av folkrätten.

Genom FN har initiativ tagits till hundratals internationella konventioner och fördrag. Det omfattar allt från avtal som reglerar diplomatiska relationer och internationell handel till sådana som skyddar miljön och försvarar mänskliga rättigheter. Dessa fördrag är bindande för de länder som skriver under dem.

Mer om FN och internationell rätt

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library erbjuder FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. På alla officiella språk i FN.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBISnet. Katalog över FN:s dokument och publikationer från 1979 och framåt, Resolutioner som antagits av generalförsamlingen, ekonomiska och sociala rådet och säkerhetsrådet från 1946 och framåt läggs kontinuerligt till. Länkar till fulltext när det finns. Innehåller även tal och röstningsresultat.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (UNBISnet). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.