International Civil Avatiation Organization (ICAO)

© United Nations

Den internationella civila luftfartsorganisationen - International Civil Aviation Organization, ICAO bildades 1947 efter att Konventionen om internationell och civil luftfart (Chicagokonventionen) trätt i kraft. ICAO fungerar som en samarbetsorganisation för sina medlemmar och har sitt säte i Montreal.

Verksamhet

ICAO har som mål att främja en säker och ordnad utveckling av den civila luftfarten i världen. Organisationen har upprättat en rad normer och rekommendationer för flygets säkerhet och effektivitet. Till dess arbetsuppgifter hör

  • att upprätta och se över teknisk standard för flyg och licensiering av personal 
  • att arbeta för flygsäkerhet
  • att utveckla luftvägar, flygplatser och flygnavigeringsanläggningar
  • att förebygga ett slöseri med resurserna till följd av konkurrens
  • att vidareutveckla internationell luftfartsrätt.

Struktur

ICAO leds av en församling sammansatt av delegater från samtliga medlemsstater. Delegaterna möts vart tredje år och bestämmer verksamhetens inriktning.

Rådet är det verkställande organet som utför församlingens direktiv. I rådet sitter representanter för 36 nationer valda av församlingen. Rådet kan initiera undersökningar och fungera som en tribunal för att lösa tvister som rör internationellt civilflyg.

Sekretariatet leds av en generalsekreterare och staben är internationellt rekryterad. Sekretariatet är uppdelat på fem avdelningar:

  1. flygnavigation
  2. flygtransporter
  3. juridiska ärenden
  4. tekniskt samarbete
  5. administrativa frågor.

Dokumentation

Databaser och index

ICAO:s webbplats innehåller flera databaser med anknytning till ICAO:s ämnesområden. Databaser med fri access är:

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31