International Monetary Fund (IMF)

© United Nations

Internationella valutafonden - International Monetary Fund, IMF - upprättades 1944. IMF har sitt säte i Washington, D.C.

Verksamhet

IMF har som syfte att stödja stabilitet och samarbete i det internationella monetära systemet. Detta ska ske genom att

  • övervaka utvecklingen av de internationella valuta- och kapitalmarknaderna
  • arbeta för en balanserad tillväxt av den internationella handeln
  • säkerställa att de regler som organisationen upprättat för internationellt samarbete efterlevs.

IMF ger även finansiellt stöd i akuta kriser till länder som fått problem med betalningsbalansen. Fonden ger också ett mer långsiktigt stöd till de fattigaste medlemsländerna.

Kvoter

Varje medlemsstat har en kvot i fonden som motsvarar landets andel av världsekonomin. Kvoten bestämmer ett lands

  1. inflytande i fonden
  2. bidrag till fonden
  3. andel av tilldelningen.

Struktur

Presidiet är Internationella valutafondens högsta organ. Det omfattar en representant med suppleant från varje medlemsland. Presidiet sammanträder en gång per år i samband med World Bank Group-mötet. Mellan dessa möten delegeras beslutsfattandet till exekutivrådet.

Exekutivrådet består av tjugofyra exekutivdirektörer med en administrativ direktör i ledningen. Exekutivrådet ansvarar för IMF:s dagliga arbete.

Dokumentation

Databaser och index

Viktiga data från World Economic Outlook finns samlade i databasen The World Economic Outlook (WEO) Database, som finns tillgänglig via IMF:s webbplats.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31