International Maritime Organization (IMO)

© United Nations

Internationella sjöfartsorganisationen - International Maritime Organization, IMO - höll sitt första möte 1959. Det är ett av FN:s minsta fackorgan. IMO:s högkvarter finns i London.

Verksamhet

IMO ska utgöra ett forum för internationellt samarbete kring regler och praxis som styr säkerheten till sjöss. Organet upprättades på grundval av en konvention som trädde i kraft 1958.

IMO har antagit en rad konventioner och rekommendationer om

  • sjösäkerhet
  • förhindrande av föroreningar från fartyg
  • transporter av farlig last
  • ansvars- och skadeståndsfrågor.

Struktur

Konferensen är IMO:s högsta beslutande organ. Det består av alla medlemsstater och möts vartannat år. Konferensen fastställer budget och arbetsprogram samt antar rekommendationer. Här väljs också generalsekreteraren samt medlemmar till rådet.

Rådet är det verkställande organet mellan konferensens sessioner. Rådet har trettiotvå medlemmar valda av församlingen på två år. Arbetet bedrivs i fem kommittéer som stöds av underkommittéer.

Dokumentation

Databaser och index

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31