International Telecommunication Union (ITU)

© United Nations

Internationella teleunionen - International Telecommunication Union, ITU - bildades 1865 och är den äldsta organisationen i FN:s system av fackorgan. ITU har sitt säte i Genève.

Verksamhet

ITU är en mellanstatlig union för global samordning av telenät och teletjänster.

Enskilda länder kan vara medlemmar i ITU inom ramen för FN. Dessa kallas då medlemsländer. Sektormedlemmar är offentliga eller privata företag och organisationer med ett intresse i telekommunikationer.

ITU:s arbete är organiserat i tre sektorer:

  1. radiosektorn (ITU-R)
  2. standardiseringssektorn (ITU-T)
  3. utvecklingssektorn  (ITU-D).

Intressenter inom den privata sektorn kan delta i arbetet inom en eller flera sektorer.

Struktur

Fullmäktigekonferensen är ITU:s högsta organ där alla medlemmar är representerade. Det sammankallas vart femte år och fastställer då ITU:s grundläggande inriktning samt väljer medlemmar till övriga ITU-organ. Mellan fullmäktigekonferensens sammanträden kan världs- eller regionala konferenser sammankallas.

Det administrativa rådet möts årligen och behandlar specifika frågor i intervallet mellan fulllmäktigekonferenserna. Rådet verkställer konferensens beslut och samordnar arbetet vid ITU:s högkvarter. 

Sekretariatet, ITU:s administrativa centrum, leds av en generalsekreterare.

Dokumentation

Följande rapporter finns i fulltext via ITU:s webbplats: 

Databaser och index

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31