United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

© United Nations

Stadgan för UNESCO - United Nations Educational Scientific and Cultural Organization - utarbetades vid en konferens i London 1945 och organisationen började verka året därpå. UNESCO har sin bas i Paris.

Verksamhet

Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för fred genom internationellt samarbete inom

 1. utbildning
 2. vetenskap
 3. kultur
 4. media.

Arbetsfältet är brett och omfattar bland annat

 • alfabetiseringskampanjer
 • utbildningsprogram
 • bevarande av världens kulturarv
 • stöd till konstnärlig verksamhet och kommunikationsutveckling
 • studier av människan och miljön.

Organisationen försöker att skapa nätverk med informationsutbyte genom ett stort antal möten och konferenser. Genom studier och forskning sprids erfarenheter mellan medlemsländerna. UNESCO upprättar även konventioner och deklarationer.

Struktur

Generalkonferensen, som sammanträder vartannat år med representanter för samtliga medlemsländer, är UNESCO:s högsta beslutande organ. Den fastställer program och budget samt väljer generaldirektör och en styrelse som består av representanter från 58 medlemsländer valda på geografiska grunder.

Rådet övervakar genomförandet av de beslut som fattats av generalkonferensen.

Sekretariatet är det verkställande organet och leds av en generaldirektör.

UNESCO är det enda FN-organet som har ett system med nationella kommissioner i 199 medlemsländer och associerade stater.

Dokumentation

UNESCO publicerar en rad tidskrifter:

 • UNESCO:s månadsmagasin The Unesco Courier speglar ett tema för varje nummer.  Från 1998 framåt finns den även i ett fulltextarkiv via UNESCO:s webbplats.  
 • Tidskriften Prospects för utbildningsfrågor ges ut av UNESCO:s International Bureau of Education. Tidskriften har ofta gästredaktörer som belyser ett speciellt tema.
 • World Heritage Newsletter är ett nyhetsblad för UNESCO:s arbete med världsarvet. Den finns i fulltext via UNESCO:s webbplats.
 • Tidskriften World Heritage Review innehåller artiklar om världsarvet.
 • Museum International. Tidskriften belyser museiverksamhet ur alla aspekter. Finns online via UNESCO:s webbplats.
 • Copyright Bulletin. UNESCO:s kvartalstidskrift som bevakar utvecklingen av copyrightfrågor. Tidskriften innehåller analyser och artiklar skrivna av experter på området.

Databaser och index

 • UNESCO har upprättat ett stort antal databaser inom sina ämnesområden. Access till dessa samt en översikt finns på UNESCO:s webbplats under sektionen Resources.
 • OA Publications. UNESCO Open Acess Repository (OAR); böcker, rapporter och artiklar för fri nedladdning.
 • UNESDOC/UNESBIB är en databas med referenser till UNESCO:s publikationer och dokument.
 • Översättningsdatabasen Index Translationum innehåller över 1 miljon referenser till översättningar.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31