United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

© United Nations

FN:s organisation för industriell utveckling - United Nations Industrial Development Organization, UNIDO - upprättades 1966 men det blev inte ett självstyrande fackorgan förrän 1986. Högkvarter finns i Wien men UNIDO arbetar med ett stort nätverk av regionala kontor över hela världen.

Verksamhet

UNIDO är FN-systemets centrala samordnande organ för utvecklingsländernas industriexpansion och utveckling. Det utgör ett forum för kontakter mellan i-länder och u-länder med särskild inriktning på

  1. tekniköverföringar
  2. policyrådgivning
  3. miljö
  4. energi.

UNIDO arbetsuppgifter omfattar bland annat att

  • genomföra studier och utarbeta förslag till industriell utveckling
  • samla information
  • analysera industriell statistik.

Struktur

Generalkonferensen är UNIDO:s huvudsakliga organ där samtliga medlemsstater samlas vartannat år för att fastställa budgeten och anta konventioner och överenskommelser. Generalkonferensen utser även generaldirektören.

Styrelsen för industriell utveckling med 52 medlemmar möts en gång under generalkonferensens sammanträdesår och två gånger årligen i mellanperioderna. Styrelsen övervakar det löpande arbetet och lämnar rekommendationer till generalkonferensen.

Program och budgekommittén med 27 medlemmar möts en gång per år för att bistå styrelsen med underlag till organisationens verksamhet och finanser.

Dokumentation

Databaser och index

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31