World Tourism Organization (UNWTO)

© United Nations

Världsturismorganisationen - World Tourism Organization - grundades 1925 men blev ett av FN:s fackorgan först 2003. UNWTO:s sekretariat och huvudkontor finns i Madrid.

Verksamhet

UNWTO verkar som ett globalt forum för att utveckla hållbar turism, inte minst i utvecklingsländerna. Målet är att

  • öka förståelsen för olika folk och civilisationer
  • öka kunskapen om olika kulturer
  • stimulera till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.

Global Code of Ethics for Tourism

UNWTO har tagit initiativet till The Global Code of Ethics for Tourism (GCET). Den antogs av FN:s generalförsamling 2001 och tjänar som en principförklaring och vägledning för utveckling av turism på etiska grunder. UNWTO arbetar med att sprida information om dessa principer och följer upp hur de efterlevs.

Struktur

Generalförsamlingen - General Assembly - är UNWTO:s högsta organ. Generalförsamlingen sammanträder vartannat år för att godkänna budgeten, övervaka programmet och diskutera centrala frågor. Sex regionala kommissioner följer det löpande arbetet ute på fältet.

Styrelsen - The Executive Council - ansvarar för att organisationen utför sitt uppdrag och följer budgeten.

För de olika sakområdena finns ett antal rådgivande kommittéer.

Dokumentation

Databaser och index

  • Databasen e-unwto ger tillgång till UNWTO:s publikationer i fulltext samt böcker och övriga dokument inom relevanta ämnesområden.
  • TourisTerm är en terminologidatabas för detta ämnesområde.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31