World Trade Organization (WTO)

© United Nations

Världshandelsorganisationen - World Trade Organization, WTO - med säte i Genève bildades 1995 som en ersättare till GATT och en fastare organisation för olika internationella handelsavtal. Syftet är att främja en gynnsam internationell handel och motverka att länder diskrimineras.

WTO:s status är en smula komplicerad, eftersom det saknas ett formellt avtal med Förenta Nationerna, som definierar det som ett fackorgan, men de facto har WTO ett mycket nära samarbete med FN-organisationen.

WTO:s beslutande organ

WTO styrs av medlemmarna. Varje land har en röst och de flesta beslut fattas enligt konsensusprincipen. Det övergripande beslutsorganet är ministerkonferensen, Ministerial Conference, som möts minst en gång vartannat år. Ministerkonferensen kan ta upp och fatta beslut i alla frågor som berörs i WTO-avtalen och initiera globala förhandlingar. Mellan ministerkonferenserna är det högsta beslutande organet det allmänna rådet, General Council, där WTO:s medlemmar möts varannan månad. Under det allmänna rådet finns tre råd för varuhandel, tjänstehandel och handelsfrågor för immateriella rättigheter. Under dessa finns kommittéer och arbetsgrupper för de olika delavtalen.

WTO:s budget

WTO:s budget finansieras med bidrag från medlemsländerna, som regleras via ett index står i proportion till landets andel av världshandeln. Trots att i princip WTO ger alla medlemmar samma rättigheter, är det fortfarande de stora länderna med sina ekonomiska och administrativa resurser som har mest reellt inflytande.

Dokumentation

Basinformation, verksamhetsområden, nyheter och dokumentation presenteras på WTO:s webbplats:

  • WTO Annual Report är en översyn över verksamheten det senaste året och inkluderar information om WTO:s budget och personal.
  • World Trade Report är en forskningsöversikt över internationella handelsfrågor med analyser, fördjupningsstudier och information om den aktuella utvecklingen.
  • International Trade Statistics är en årlig statistisk sammanställning av handelsdata. Se även WTO Statistics.
  • WTO News. Senaste nytt från WTO. För åren 1996-2007, se WTO Focus.
  • Tidskriften World Trade Review ger mer djupgående analyser i handelsfrågor utifrån ekonomiska, juridiska, politiska och tvärvetenskapliga perspektiv.

En redogörelse för WTO:s verksamhet för det givna året finns i Yearbook of the United Nations, Part Six: Intergovernmental Organizations to the United Nations. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Databaser och index

På WTO:s webbplats på webbsidan Documents and resources finns länkar till viktiga publikationer, statistiskt material, databaser för WTO:s officiella dokument och avtalstexter:

  • WTO Documents Online innehåller WTO:s officiella dokumentation och avtalstexter från 1995 och valda delar av material från perioden 1986-1994 på WTO:s officiella språk - engelska, franska och spanska.
  • WTO legal texts. WTO:s avtal utgör organisationens grundläggande stadgar.
  • GATT Documents. Officiell dokument utfärdade under General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
  • WTO Statistics. Internationell handel och marknad.
  • WTOTERM - WTO:s terminologidatabas.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31