Ekonomiska och sociala rådet - ECOSOC

© United Nations

Det ekonomiska och social rådetEconomic and Social Council, ECOSOC - upprättades som det huvudsakliga organet för att samordna det ekonomiska och sociala arbete som utförs av FN, specialorganen och fackorganen och deras kommissioner och kommittéer, det vill säga hela "FN-familjen".

De flesta människor associerar FN-organisationen med freds- och säkerhetsfrågor. Den övervägande delen av organisationens resurser går dock till insatser som i FN-stadgan formulerats som

 • högre levnadsstandard
 • full sysselsättning
 • framåtskridande och utveckling i ekonomiskt och socialt avseende.

Arbetsuppgifter

ECOSOC har följande uppgifter:

 • att fungera som ett huvudforum för diskussioner om internationella ekonomiska och sociala frågor
 • att främja högre levnadsstandard, full sysselsättning och ekonomiska och sociala framsteg
 • att främja lösningar för internationella ekonomiska, sociala och hälsorelaterade problem, såväl som internationellt kultur- och utbildningssamarbete
 • att främja respekt för mänskliga rättigheter
 • att sammankalla internationella konferenser och utarbeta förslag som föreläggs generalförsamlingen i frågor som faller inom ECOSOC:s verksamhetsområde
 • att tillsätta utskott och samordna fackorganens verksamheter och deras kommissioner och kommittéer.
 • att ansvara för kontakterna med icke-statliga organisationer som har rådgivande ställning i ECOSOC.
 • hantera övergången från Millenniemålen (MDGs) till de Globala Målen för hållbar utveckling (SDGs).

Uppbyggnad

ECOSOC har 54 länder som medlemmar, som väljs av generalförsamlingen för en period av tre år. Varje år väljs 18 nya medlemmar efter en geografisk uppdelning. ECOSOC har inga ständiga medlemmar, men ett land som avgår kan omedelbart väljas in igen. De politiska och ekonomiska stormakterna väljs regelmässigt in varje år och är därför i praktiken permanenta medlemmar.

AMR och DCF

ECOSOC administrerar två mötestyper. De kallas för Annual Ministerial Reviews (AMR) och Development Cooperation Forum (DCF). AMR möts varje år och DCF vartannat år. AMR tillkom för att stimulera arbetet med millenniemålen och DCF syftar till att effektivisera utvecklingssamarbetet.

Dokumentation

Dokument från ECOSOC har följande koder: 

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/2004/18 Ekonomiska och sociala rådet, år 2004, dokument nr 18

För perioden 1946-1977 angavs ej årtal utan dokumenten hade endast E/ följt av ett ordningsnummer.

Databaser och index


Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversion UNBISnet), som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-05-02