Kommissionen för mänskliga rättigheter 1946-2006

© United Nations

Fram till 2006 skötte kommissionen för de mänskliga rättigheterna Commission on Human Rights - den politiska övervakningen av människorättsläget i världen. MR-kommissionen tillsattes redan under FN:s första år och har utgjort det viktigaste organet för mänskliga rättigheter inom FN-organisationen. Observera att kommissionen ersattes den 1 juni 2006 av FN:s människorättsråd.

Medlemskap i kommissionen

Medlemmar i kommissionen var 53 av FN:s medlemsstater. Dessa valdes av ECOSOC för en period av tre år.

Kommissionens arbete

Kommissionen hade en sex veckor lång ordinarie session i Genève varje vår. I undantagsfall hölls även extrasessioner.

ECOSOC fungerade som ett lags mellanstation, där förslag från kommissionen för mänskliga rättigheter diskuterades och tillstyrktes innan de remitterades vidare för behandling i generalförsamlingen.

Förfarande vid klagomål om kränkning av mänskliga rättigheter

Kommissionen arbetade tematiskt genom att en utsedd rapportör undersökte en viss MR-fråga i ett globalt perspektiv. Om upprepade och samstämmiga klagomål på att mänskliga rättigheter hade kränkts och ett land hade utpekats kunde kommissionen utse en sådan rapportör med uppgift att utreda förhållandena. Rapportören sammanställde därefter en rapport som lades fram inför kommissionen under dess session. Representanter för det land som varit föremål för utredning blev inbjudna att ta del av rapporten och fick framlägga sina kommentarer till denna.

Om det fanns klara bevis för kränkningar kunde kommissionen fördöma dessa. Kommissionen kunde visserligen inte tvinga ett land till rättning men genom sin kritik riktades världssamfundets ögon mot missförhållandena. Genom rapporteringen fördes kritiken också vidare till ECOSOC och generalförsamlingen, som sedan hade möjlighet att fördöma dessa kränkningar i resolutioner.

1503-proceduren - möjligheten för enskilda att framför ett klagomål

Genom den så kallade 1503-proceduren, efter ECOSOC:s resolution 1503 (1978), fanns det även möjlighet för enskilda att vända sig till kommissionen när deras rättigheter hade kränkts. Proceduren var hemlig och syftet var att finna ett sammanhängande mönster av grova och tillförlitligt belagda kränkningar av mänskliga rättigheter i ett land. Kränkningen måste ha satts i system, och det blev därigenom situationer och inte enskilda fall som prövades.

Människorättsrådet har ersatt MR-kommissionen

Kommissionen för mänskliga rättigheter ersattes i juni 2006 av ett nytt människorättsråd - UN Human Rights Council - som övertagit flera av kommissionens granskningsmekanismer, som nämns ovan. Till exempel arbetar FN:s människorättsråd fortsatt tematiskt med rapportörer. 2007 inrättade MR-rådet ett nytt och förbättrat klagomålsförfarande.

MR-kommissionens sista möte hölls i Genève den 27 mars 2006, se UN Press Release.

Läs mer om FN:s människorättsråd i DagDok.

Dokumentation

De enskilda dokumenten från kommissionen för mänskliga rättigheter har följande koder: 

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.4 Kommission nummer 4 = kommissionen för mänskliga rättigheter

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/CN.4/2004/103 Ekonomiska och sociala rådet, kommissionen för mänskliga rättigheter, år 2003, dokument nr 103

  • Information om MR-kommissionens arbete och sammansättning, samt dokumentation.
  • Kommissionen lämnade en årsrapport till ECOSOC för granskning. Den innehöll information om kommissionens sammansättning och verksamhet samt dokumentation för det givna året. Den publicerades som no 23 i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council.
  • Dokument och rapporter fram till 1992 finns i tryckt form i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling. Fr o m 1993 finns de publicerade elektroniskt i FN:s fulltextdatabas ODS.
  • På MR-rådets webbplats finns information om de länder och de människorättsområden, som varit föremål för rådets och tidigare MR-kommissionens granskning Human Rights Council, 'Special Procedures'OBS! Granskningsmekanismerna har tagits över av FN:s människorättsråd - Human Rights Council.
  • Forskningsguiden Charter-based bodies (av Dag Hammarskjöld Library, New York) erbjuder mer information om MR-kommissionen och relevanta dokument.

Databaser och index

  • Charter-based bodies database. Här kan man söka sessionsdokument, årsrapporter, landrapporter, och kommentarer från MR-kommissionen.
  • ODS, FN-dokument fr o m 1993- i fulltext; resolutioner från huvudorganen från 1946-; databasen utökas kontinuerligt med äldre dokument.
  • UNBISnet, FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Referenser till dokumenten finns i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-05-04