FN:s människorättsråd

© United Nations

Genom ett historisk beslut antog FN:s generalförsamling den 15 mars 2006 en resolution om inrättandet av ett nytt människorättsråd, MR-rådet - Human Rights Council. Beslutet, som föregåtts av intensiva förhandlingar, antogs med tydlig majoritet. Det nya människorättsrådet ersatte den tidigare FN-kommissionen för mänskliga rättigheter.

MR-rådet har sitt säte i Genève, där den första sessionen inleddes den 19 juni 2006.

Människorättsrådets medlemmar

Medlemmarna i MR-rådet väljs av generalförsamlingen med absolut majoritet. Rådet består av 47 medlemsstater invalda för en period av tre år. Generalförsamlingen har möjlighet att avstänga stater som begår allvarliga brott mot mänskliga rättigheter.

Alla världsdelar är representerade i FN:s människorättsråd. Den regionala fördelningen av medlemstaterna är:

  • 13 från Afrika
  • 13 från Asien
  • 6 från östra Europa
  • 8 från Latinamerika och Karibien
  • 7 från västländerna

Vid val till rådet skall särskild hänsyn tas till hur länderna främjar och respekterar mänskliga rättigheter.

Människorrättsrådets arbete

MR-rådet sammanträder flera gånger per år och har möjlighet att ta sig an brådskande ärenden löpande.

UPR-granskning

Människorättsrådet har infört ett granskningsförfarande, den så kallade UPR-granskningen - Universal Periodic Review. Det är en periodisk granskning av samtliga medlemsstater i FN under en period av fyra år.

Country mandates och Thematic mandates

MR-rådet arbetar med 'special procedures', granskningsförfaranden som fastställts av den tidigare Kommissionen för mänskliga rättigheter. De består av särskilda rapportörer, särskilda representanter, oberoende experter och arbetsgrupper som har till uppgift att bevaka, granska, vara rådgivande och rapportera om tematiska frågor eller om människorättssituationen i specifika länder.

  • Country mandates. Människorättsrådets granskning av länder, där det föreligger upprepade och samstämmiga klagomål om brott mot mänskliga rättigheter.
  • Thematic mandates. MR-rådets tematiska granskning av brott mot de mänskliga rättigheterna.

Enskilda individers möjlighet till klagomål

2007 inrättade MR-rådet ett nytt klagomålsförfarande för att ta itu med grova och styrkta kränkningar av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Privatpersoner, grupper eller icke-statliga organisationer som påstår sig vara offer för brott mot mänskliga rättigheter eller har direkt, tillförlitlig kunskap om sådana kränkningar kan vända sig till MR-rådet.

Liksom den tidigare 1503-proceduren, som inrättades av Kommissionen för mänskliga rättigheter, är klagomålet konfidentiellt i syfte att öka samarbetet med den berörda staten. Den nya klagomålsförfarande har, där det har ansets nödvändigt, förbättrats för att se till att förfarandet är opartiskt, objektivt, effektivt, offerorienterat och handhas i tid.

Dokumentation

Dokumenten från människorättsrådet har följande beteckningar:

A/ generalförsamlingen

-/HRC Human Rights Council

-/sessionsnummer

-/ ordningsnummer

Ex. A/HRC/1/L.1 generalförsamlingen, Human Rights Council, 1:a sessionens, dokument 1 L=limited distribution

På webbplatsen för Human Rights Council finns mer bakgrundsinformation, dokument i fulltext, nyheter och pressreleaser:

Se även organisationen UPR Info för mer information.

Läs MR-rådets rekommendationer till Sveriges regering (28 januari 2015), Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review.

För mer information om dokumentation i människorättsfrågor, se DagDok-sidorna om Mänskliga rättigheter.

Databaser och index

  • ODS. Människorättsrådets dokument finns publicerade elektroniskt i FN:s fulltextdatabas Official Document System.
  • Charter Body database. Sök människorättsrådets rapporter och dokument.
  • UNBISnet. Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-15