Mötesprotokoll

© United Nations

Generalförsamlingens ordinarie sessioner börjar som regel den tredje tisdagen i september och pågår vanligtvis till mitten av december. Under våren och sommaren kan församlingen återinkallas för att behandla frågor som man inte hunnit med under hösten. 

Församlingen behandlar en del ärenden direkt i plenum, men del flesta frågorna remitteras till huvudutskotten för beredning. Detta gäller alltid vid val av råden. I övrigt är det församlingen som i varje enskilt fall bestämmer om det är mest praktiskt eller politiskt önskvärt att ha direkt behandling i plenum.

Dokumentation

Uttalanden under FN-möten kan utfärdas som dokument som kallas mötesprotokoll. Generalförsamlingens mötesprotokoll har följande dokumentbeteckning: 

A/ Generalförsamlingen

-/PV Verbatim Records of meetings = proces-verbaux

-/sessionsnummer

-/ordningsnummer

A/55/PV.12 = Generalförsamlingen 55:e sessionen 12:e mötet

FN-biblioteket i New York, Dag Hammarskjöld Library, har sammanställt en handledning för sökningar av mötesprotokoll: How to Find United Nations Meeting Records.

Mer information om mötesprotokoll finns även i guiden UN Documentation Research Guide : General Assembly Meeting Records.

Databaser och index

  • Mötesprotokollen finns publicerade på samtliga FN-språk i databasen ODS fr o m 1993- .
  • UNBISnet. Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

  • Index to Proceedings of the General Assembly är en årlig sammanställning, som utkommer efter generalförsamlingens session med lång eftersläpning. Den är uppdelad på två delar:
    • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från generalförsamlingen under den aktuella sessionen.
    • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-03