Sessioner

© United Nations

Arbetet i generalförsamlingen sker enligt sessioner. Ordinarie sessionen börjar den tredje tisdagen i september och fortsätter till mitten av december. Det är numera vanligt att förhandlingarna återupptas flera gånger under våren och sommaren för behandling av kvarstående frågor.

De ordinarie sessionerna numreras från och med första sessionen 1946 och framåt. De extra möten, som generalförsamlingen håller, betecknas som specialsessioner och brådskande extra möten med separat numrering. 

Specialsessioner

Specialsessioner, som ordnas för behandling av en särskilt viktig fråga, kan äga rum när som helst under året. Dessa kan sammankallas av säkerhetsrådet, en majoritet av medlemsländerna eller, ifall majoriteten instämmer, av en enskild medlem.

Brådskande extra möten

Brådskande extra möten kan sammankallas när så krävs inom 24 timmar efter kallelsen. Dessa möten kan inkallas på begäran av säkerhetsrådet eller generalförsamlingens majoritet, när säkerhetsrådet inte kan fatta beslut om åtgärder för att avvärja hot mot freden. Denna möjlighet infördes genom ett beslut under Koreakriget 1950 i en resolution som går under beteckningen "Samverkan för fred", 377(V).

Generaldebatten

Det ordinarie mötets första veckor ägnas åt den så kallade generaldebatten. Vid denna deltar alla FN-delegationer, oftast företrädda av landets regeringschef eller utrikesminister. Det är ingen debatt i ordets egentliga mening utan snarare en utrikespolitisk deklaration av respektive medlemsstat.

Plenarsession

En del frågor behandlas i plenarsession utan föregående utskottsbehandling. Detta gäller alltid vid val av råden. I övrigt är det församlingen som i varje enskilt fall bestämmer om det är mest praktiskt eller politiskt önskvärt att ha direkt behandling i plenum. Vid politiska frågor av större vikt ger diskussionerna i plenum ofta större propagandavärde. 

Dokumentation

Sessionsdokumenten från Generalförsamlingen har dokumentbeteckning: 

 • A/sessionsnummer/ordningsnummer. Dokument före 1976 har endast A/följt av ordningsnummer

 • Specialsessioner har beteckningen A/S-sessionsnummer för specialsessioner/ordningsnummer

 • Brådskande extra möten har beteckningen A/ES-sessionsnummer för brådskande extra möten/ordningsnummer

 • Samtliga dokument för perioden 1946-1992 finns i tryckt form i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samlingViktiga arbetsdokument finns samlade i General Assembly Official Records Annexes 1946-1993.
 • Dokument i fulltext fr o m 1998 finns på Generalförsamlingens webbplats under rubriken Sessions.
 • Special sessions. En förteckning över alla specialsessioner med information om ämne, datum och dokumentbeteckning.
 • Förenta Nationernas generalförsamling... är en skrift som ges ut av UD efter varje session. Det är en redogörelse för verksamheten i generalförsamlingen under den aktuella sessionen och ger information om Sveriges ställningstagande.

Databaser och index

 • FN:s elektroniska fulltextarkiv ODS innehåller dokument från 1993 framåt. Enklast sker sökning på dokumentkod.
 • UNBISnet. Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

 • Ämnessökningar kan göras i ’subject index’ till United Nations Documents Index, (onlineversion UNBISnet), som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.
 • Index to Proceedings of the General Assembly är en årlig sammanställning, som utkommer efter generalförsamlingens session med lång eftersläpning. Den är uppdelad på två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från generalförsamlingen under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-28