Internationella domstolen

© United Nations

Internationella domstolen - International Court of Justice - är FN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut. Internationella domstolen har sitt säte i Haag och är det enda av FN:s huvudorgan som ligger utanför FN-högkvarteret i New York.

Domstolens funktioner

Domstolen har två huvudsakliga funktioner:

  1. Domstolen behandlar mål mellan stater, inte mellan enskilda människor. Detta fastslås i dess stadga, artikel 34 (1). När en stat samtyckt till att låta domstolen avgöra en tvist har den också förbundit sig att lyda domstolens beslut.
  2. Domstolen fungerar även som ett rådgivande organ. FN-organen och olika internationella organisationer kan begära yttrande från domstolen i juridiska spörsmål.

Uppbyggnad

I domstolen arbetar 15 domare från olika delar av världen. Generalförsamlingen och säkerhetsrådet utser domarna för en period av nio år.

Vart tredje år väljs fem domare. De väljs i egenskap av framstående jurister och inte som representanter för sina länder.

Arbetsformer

Domstolen samlas vanligen till plenarmöten men den kan också bilda mindre enheter, så kallade kammare, om parterna så önskar. Domslut från sådana kammare övervägs och avgörs av domstolen i sin helhet. Domstolens beslut är bindande för parterna.

Dokumentation

Mer om Internationella Domstolen i Dag Hammarskjöld library (New York) forskningsguide.

Databaser och index

Internationella domstolens webbplats innehåller allmän information om domstolens uppbyggnad och sammansättning med biografier över tjänstgörande domare, information om pågående fall samt en lista över samtliga domar sedan 1946 med kort resumé

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-06-01