FN:s säkerhetsråd

© United Nations

Säkerhetsrådet Security Council - är FN:s mäktigaste organ. Rådets uppgift är att upprätthålla fred och säkerhet i världen. Rådet kan också ge rekommendationer till generalförsamlingen angående valet av ny generalsekreterare samt upptagandet av nya medlemsstater till FN.

Säkerhetsrådets befogenheter

Rådets befogenheter, såsom de beskrivs i FN-stadgan, är stora. Under hela FN:s historia har det dock visat sig att den politiska verkligheten gjort det omöjligt för säkerhetsrådet att till fullo utnyttja de befogenheter som stadgan anvisar.

Varje internationell tvist behöver emellertid inte behandlas av säkerhetsrådet. 
Det är säkerhetsrådet själv som beslutar om ett ärende ska sättas upp på dagordningen.

En internationell konflikt kan också påtalas av

 • varje medlem av FN, oberoende om staten är part i konflikten eller inte.
 • en stat som inte är medlem av FN och som accepterar FN-stadgans förpliktelser till fredlig lösning av tvisten.
 • generalförsamlingen.
 • FN:s generalsekreterare.

Vid hot mot freden

När ett klagomål om hot mot freden läggs fram brukar rådets första åtgärd vara att rekommendera parterna att nå en uppgörelse med fredliga medel. I vissa fall tar rådet själv hand om undersökning och medling. Det kan utse speciella representanter eller be generalsekreteraren att göra detta. Rådet kan också utnyttja generalsekreterarens egen möjlighet att medla.

Vid tvist som leder till strid

När en tvist leder till strid är rådets viktigaste uppgift att uppnå en fredlig lösning så fort som möjligt.

Rådet kan besluta om

 • tvångsåtgärder
 • ekonomiska sanktioner
 • gemensamt militärt ingripande.

Rådet sänder också ut fredsbevarande styrkor för att medverka till att spänningen i oroliga områden minskar. Detta görs bland annat genom att hålla fientliga styrkor åtskilda och skapa lugna förhållanden.

Medlemmar i säkerhetsrådet

Rådet har 15 medlemsländer. Av dessa är fem ständiga och tio väljs för en tvåårsperiod av generalförsamlingen. Fem ersätts varje år. Fördelningen av invalda medlemmar sker så att varje medlemsstat ska ha en regional representant i rådet.

Ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd roterar månadsvis efter den engelska beteckningen för rådets medlemsstater.

Ständiga medlemmar

 1. Frankrike
 2. Kina
 3. Ryssland
 4. Storbritannien
 5. USA.

Dokumentation

Säkerhetsrådets dokument har följande koder: 

S/   Säkerhetsrådet

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. S/2003/207 Säkerhetsrådet, år 2003, dokument 207

Från 1946 till 1993 uteslöts årtalet och dokumenten har endast beteckningen S/ och ett ordningsnummer, som löper genom åren. 


Databaser och index

 • Säkerhetsrådets webbplats är en portal till rådets uppbyggnad, arbete och dokumentation. Flera länkar till fulltextmaterial.
 • För detaljerad information om säkerhetsrådets struktur, se även FN:s webbplats, Structure and Organization.
 • ODS. FN:s fulltextdatabas med alla FN-dokument i fulltext från 1993, samt resolutioner från huvudorganen och säkerhetsrådets mötesprotokoll sedan 1946. Databasen uppdateras kontinuerligt med äldre dokument.
 • UNBISnet. Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
 • En särskild sektion är dess Index to Speeches, där man kan söka tal och talare i generalförsamlingen sedan 1983- med länkar till fulltext.
 • Portal till den viktigaste dokumentationen i fulltext finns Säkerhetsrådets webbplats, samt via FN:s webbplats.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-25