FN:s tribunaler

© United Nations

Säkerhetsrådet deltar allt oftare i frågor om skydd av civila i väpnade konflikter. De stora kränkningarna av internationell humanitär lag i forna Jugoslavien och Rwanda föranledde rådet att inrätta två internationella domstolar med uppgiften att åtala personer som varit ansvariga för dessa kränkningar.

Tribunalerna är upprättade under kapitel VII i FN-stadgan och är underordnade säkerhetsrådet. De är alltså beroende av FN i administrativt och finansiellt hänseende. I egenskap av juridiska institutioner är tribunalerna däremot helt och hållet oberoende av såväl enskilda stater som FN och säkerhetsrådet. Tribunalerna är inte avsedda att vara permanenta internationella domstolar.

Dokumentation

FN-stadgan svensk version - engelsk version

En redogörelse för säkerhetsrådets insatser för skyddet av civila i väpnade konflikter och mänskliga rättigheter finns i årsrapporten till generalförsamlingen i serien Official Records of the General Assembly. Supplement no. 2, Report of the Security Council.

Säkerhetsrådets årsrapport (supplement) har följande beteckning:

A/ generalförsamlingen

-/ sessionsnummer

2/ ordningsnummer

Ex. A/68/2 Generalförsamlingens dokument, 68:e sessionen, nr 2 = Report of the Security Council (för år 2012-2013)

Databaser och index

  • Tribunalernas dokument finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
  • Referenser till dokument med länkar till fulltext för de senaste åren finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Referenser till alla dokument finns i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-27