FN:s tribunal för f d Jugoslavien

© United Nations

FN:s tribunal för f d Jugoslavien (ICTY) upprättades 1993 enligt säkerhetsrådets resolution 827. Den har mandat att åtala och döma personer som är ansvariga för allvarliga brott mot internationell humanitär rätt i forna Jugoslavien sedan 1991. Domstolen har sitt säte i Haag.

Domstolens sammansättning

Domstolen består av

  • tre rättegångskammare
  • en appellationsdomstol (som är gemensam med Rwandatribunalen)
  • ett registratorskontor.

Kamrarna ska vara sammansatta av sexton oberoende, väl kvalificerade domare. Dessa ska vara medborgare i olika stater och utses av generalförsamlingen för en period av fyra år från en lista som inlämnats av säkerhetsrådet. Utöver de sexton utser generalförsamlingen en pool med 27 ad litem-domare.

Appellationskammaren (Appeal Chamber), kammaren för överklaganden, bedriver utredningar och presenterar åtal för domarna. Chefsåklagaren är gemensam för båda tribunalerna.

Registratorskontoret ansvarar för administration och juridisk support.

Domstolens stadga

Domstolens stadga (pdf) innehåller bestämmelser om processen vid tribunalen, som även har kompletterats med särskilda rättegångsregler. FN:s medlemsstater är folkrättsligt förpliktigade att samarbeta med tribunalen och verkställa dess beslut. För att säkerställa tribunalens oberoende ställning ska den ges en fullgod finansiering från FN:s ordinarie budget.

Dokumentation

Databaser och index

  • ICTR/ICTY Case Law Database. Sammanfattningar av domar och beslut som fattats av ICTY sedan 1997-.
  • Tribunalens dokument i fulltext kan hittas via Official Document System, ODS.
  • Referenser till tribunalens dokument kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

 Tryckta index

Referenser till viktiga dokument från finns i kapitlet International Tribunals i Yearbook of the United Nations.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-28