Rwandatribunalen

© United Nations

Rwandatribunalen (ICTR) upprättades av säkerhetsrådet 1994 genom resolution 955 för att i enlighet med FN-stadgans artikel VII kunna åtala och döma personer som är ansvariga för folkmord och andra allvarliga brott mot internationell humanitär rätt i Rwanda under 1994. Enligt samma modell som tillämpats vid skapandet av Jugoslavientribunalen upprättades särskilda stadgar (Statutes) i 32 artiklar med materiella och formella föreskrifter för arbetet. Tribunalen är belägen i Arusha i Tanzania.

Rwanda tribunalens sammansättning

Rwandatribunalen är uppbyggd på samma sätt som Jugoslavientribunalen. Den har:

  • tre rättegångskammare
  • en appellationsdomstol (som är gemensam med Rwandatribunalen)
  • ett registratorskontor.

Kamrarna ska vara sammansatta av sexton oberoende, väl kvalificerade domare. Dessa ska vara medborgare i olika stater och utses av generalförsamlingen för en period av fyra år från en lista som inlämnats av säkerhetsrådet. Utöver de sexton utser generalförsamlingen en pool med 18 ad litem-domare.

Appellationskammaren (Appeal Chamber), kammaren för överklaganden, bedriver utredningar och presenterar åtal för domarna. Chefsåklagaren är gemensam för båda tribunalerna.

Registratorskontoret ansvarar för administration och juridisk support.

Dokumentation

International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), Rwandatribunalens webbplats ger bakgrundsinformation, nyheter samt viktiga rapporter och dokument i fulltext på engelska, franska och Rwandas officiella språk - kinyarwanda.

  • Cases för pågående och avslutade fall med relevant dokumentation.
  • Annual Reports to the General Assembly. Rwandatribunalen lämnar en årsrapport till generalförsamlingen.
  • Legal. En samling dokument som reglerar tribunalens verksamhet.

Databaser och index

  • The ICTR/ICTY Case Law Database. Sammanfattningar av domar och beslut som fattats av ICTR sedan 2004-.
  • Tribunalens dokument i fulltext kan hittas via Official Document System, ODS.
  • Referenser till tribunalens dokument kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

 Tryckta index

Referenser till viktiga dokument från finns i kapitlet International Tribunals i Yearbook of the United Nations.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-28