Fredsbyggande kommission

© United Nations

FN:s fredsbyggande kommission United Nations Peacebuilding Commission (PBC) - ska utgöra en bred bas för FN:s samlade erfarenheter av konflikthantering. Syftet att hjälpa länder att bygga fred och försoning efter en konfliktsituation. Kommissionen är underställd både generalförsamlingen och säkerhetsrådet och ska fungera som ett rådgivande organ till dessa och till FN:s alla medlemsländer.

Medlemmar i kommissionen är 31 stater: 7 medlemmar är valda av säkerhetsrådet, 7 av ECOSOC, 7 av generalförsamlingen samt 5 av de medlemsstater, som lämnat störst bidrag till FN:s verksamhet och 5 av de stater, som bidragit mest med militär personal och civilpolis till FN-operationer. Vid val av medlemsstater tas särskild hänsyn till erfarenheter av återuppbyggnad efter en konflikt. Medlemmarna samverkar i kommitté benämnd The PCB Organizational Committee.

Kommissionens löpande arbete utförs av speciella landkommittéer, PBC Country-Specific Configurations (CSCs), vars sammansättning till en del skräddarsys efter den konfliktsituation, som ska hanteras, och där medlemmarna i the PCB Organizational Committee ingår.

Peacebuilding Support Office sköter administration och samordning av verksamheten samt har en rådgivande funktion.

I samband med beslutet om inrättandet av den fredsbyggande kommissionen skapades även en fredsbyggande fond - Peacebuilding Fund. Den finansieras genom frivilliga bidrag från regeringar, organisationer och individer och förvaltas av FN:s utvecklingsprogram UNDP:s Multi-Donor Trust Fund Office.

FN:s fredsbyggande kommission inledde sitt arbete i juni 2006.

Dokumentation

  • De individuella dokumenten från FN:s fredsbyggande kommission har beteckningen PBC.
  • På webbplatsen United Nations Peacebuilding Commission, finns bakgrundsinformation om kommissionen, lista över dess medlemsstater, pressinformation och dokument i fulltext.
  • Medlemsländernas bidrag publiceras i detalj i en rad dokument med titeln STATUS OF CONTRIBUTIONS AS AT... I de här dokumenten hittar man varje medlemslands bidrag. De elektroniska versionerna av dokumenten kan nås via ODS, där du kan söka på titeln eller på dokumentsymbol. OBS! De här dokumenten samlar inte alla fredsbevarande operationer på ett och samma ställe utan flera dokument måste konsulteras.

För tryckta versioner av FN-dokument, kontakta ett FN-depåbibliotek nära dig.

Databaser och index

Dokument från FN:s fredsbyggande kommission publiceras i fulltext i databasen ODS

Referenser till kommissionens dokument med länkar till fulltext finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet.

 

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-28