Säkerhetsrådets mötesprotokoll

© United Nations

Säkerhetsrådet arbetar inte i sessioner utan är organiserat så att det kan fungera oavbrutet. Representanterna ska ständigt finnas på plats i New York för att med kort varsel kunna sammanträda för att behandla ett fredsbrott eller hot mot freden.

Arbetet fram till en resolution

Rådets ordförande eller någon av dess medlemmar kan kalla till möte. Förarbetet till de officiella mötena görs under inofficiella möten. Varje officiellt möte behandlar endast ett ämne.

Konsultationer

Den process som leder fram till en resolution kallas konsultationer. När ett hot eller brott mot freden tas upp av säkerhetsrådet är det ordföranden eller en eller flera av medlemmarna i rådet som tar initiativet till en resolution.

Resolutionsförslag

Det är idag vanligt att ett av de tre länderna - Frankrike, Storbritannien och USA (P3-gruppen) - skriver ett utkast, 'draft resolution'. Dessa länders FN-ambassadörer eller deras närmaste medarbetare möts varje dag och dryftar de ärenden som står på säkerhetsrådets dagordning. De enas om innehållet i gemensamma resolutionsförslag.

Därefter diskuteras förslaget i hela P5-gruppen, det vill säga gruppen för de fem permanenta medlemmarna. Det är viktigt att alla i den gruppen står bakom förslaget. Förslaget förankras sedan hos de övriga rådsmedlemmarna.

Det är viktigt att få ett så brett stöd som möjligt i den här gruppen, annars är det lönlöst att lägga fram ett resolutionsförslag.

Slutna informella möten

Rådsmedlemmarna kan behöva rådfråga sina större landgrupper i generalförsamlingen. De kallar då till informella slutna möten i FN: högkvarter.

De avgörande konsultationerna sker i slutna möten med hela rådet i ett särskilt rum intill säkerhetsrådets officiella rum. Sådana konsultationer äger rum varje dag och ibland även på nätterna, när svåra beslut ska fattas.

Offentliga formella möten

När slutligen det formella mötet äger rum är det därför ganska kort utan längre debatter. Även omröstningen blir en snabb process. Röstförklaringar kan avges av dem som så önskar.

Stater som inbjudits att delta i rådets formella möte därför att de på något sätt har anknytning till ärendet håller sina anföranden före beslutet. Dessa deltar dock ej i omröstningen.

Denna formella avslutning på ett ärende är den enda delen av säkerhetsrådets arbete som är offentlig.

Dokumentation

Uttalanden under FN-möten kan utfärdas som dokument som kallas mötesprotokoll. Dokument från säkerhetsrådets möten har följande koder:

S/     Säkerhetsrådet

-/PV. Procès verbaux - ordagranna protokoll

-/ordningsnummer

Ex. S/PV.5021 Säkerhetsrådet, ordagrant protokoll, möte nr 5021

OBS! Protokollen har ej årtal, ordningsnumret löper igenom alla år med början 1946- . 


  • Samtliga mötesprotokoll från säkerhetsrådet finns tryckt form i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.
  • Mötesprotokoll i fulltext finns fr o m 1994- på säkerhetsrådets webbplats. Dokumenten omfattar de uttalanden och anföranden som gjorts under mötet och är officiella mötesprotokoll. Det förberedande arbetet för formella möten sker i informella konsultationer och för dessa finns inga offentliga dokument.

FN-biblioteket i New York, Dag Hammarskjöld Library, har sammanställt en handledning för sökningar av mötesprotokoll: How to Find United Nations Meeting Records.

Mer information om mötesprotokoll finns även i guiden UN Documentation Research Guide : Security Council Meeting Records.

Databaser och index

  • Säkerhetsrådets mötesprotokoll på samtliga FN-språk finns publicerade i FN:s fulltextdatabas ODS.
  • Referenser till mötesprotokollen kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Index to Proceedings of the Security Council är en förteckning över alla mötesprotokoll sedan 1965-. Här finns:

  • ett ämnesregister
  • ett register över alla tal som hållits
  • en fullständig dokumentlista
  • en uppställning av alla resolutioner med röstningsschema.

Förteckningen finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling. Senare års utgåvor av Index to Proceedings of the Security Council finns tillgängligt online.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-25