Resolutioner

© United Nations

När ett hot eller brott mot freden tas upp av säkerhetsrådet, är det ordföranden eller en eller flera av medlemmarna i rådet, som tar initiativet till en resolutionDen process som leder fram till en resolution kallas konsultationer.

Arbetet fram till en resolution

Det är idag vanligt att ett av de tre länderna - Frankrike, Storbritannien och USA (P3) skriver ett utkast, 'draft resolution'. De här ländernas FN-ambassadörer eller deras närmaste medarbetare möts varje dag och dryftar de ärenden som står på säkerhetsrådets dagordning. De enas om innehållet i gemensamma resolutionsförslag. 

Därefter följer konsultationer, förslaget diskuteras, i hela P5-gruppen, d v s gruppen för de 5 permanenta medlemmarna. Det är viktigt att alla i den gruppen står bakom förslaget. Förslaget förankras sedan hos de övriga rådsmedlemmarna. Det är viktigt att få ett så brett stöd som möjligt i den här gruppen, annars är det lönlöst att lägga fram ett resolutionsförslag.

Informella slutna möten

Rådsmedlemmarna kan behöva rådfråga sina större landgrupper i generalförsamlingen. De kallar då till informella slutna möten i FN:s högkvarter. De avgörande konsultationerna, rådets förarbeten (arbetsdokument, förslag till beslut etc.), sker i slutna möten med hela rådet i ett särskilt rum intill säkerhetsrådets officiella rum.

Sådana konsultationer hålls varje dag och ibland även på nätterna, när svåra beslut ska fattas. När man enats eller nått en överenskommelse ajourneras mötet och man inleder ett formellt möte i rådet.

Öppna formella möten

När slutligen det formella mötet äger rum, är det numera ofta kort utan någon längre debatt och omröstningen blir en snabb process. Röstförklaringar kan avges av dem som så önskar.

Säkerhetsrådets resolutioner är, i motsats till generalförsamlingens, bindande för FN:s medlemsstater. Om ett eller flera länder inte följer säkerhetsrådets beslut, kan rådet besluta om sanktioner.

Veton

För att säkerhetsrådet ska kunna fatta beslut krävs att minst nio av de femton medlemmarna, bland dem de fem ständiga röstar för förslaget. Om en eller flera ständiga medlemmar röstar mot ett resolutionsförslag, faller detta. Det kallas veto. En enda ständig medlem kan alltså genom sin vetorätt omöjliggöra ett beslut.

Eftersom besluten redan tagits under de informella överläggningarna, blir den formella omröstningen en snabb och enkel procedur, där delegaterna röstar med handuppräckning.

Dokumentation

Resolutionstexterna publiceras i olika versioner.

Röstningsresultatet anges normalt inte i resolutionstexterna utan får sökas i andra källor:

Databaser och index

  • Alla resolutioner på samtliga FN-språk finns publicerade elektroniskt i FN:s fulltextdatabas ODS.
  • Resolutionerna kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
  • För röstningsresultat finns en särskild avdelning i UNBISnet, Voting records.

Tryckta index

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-25