Sanktionskommittéer

© United Nations

Enligt FN-stadgans kapitel VII, artikel 41 finns det möjlighet att vidta sanktioner mot länder som inte följer säkerhetsrådets beslut: 

"Säkerhetsrådet äger besluta, vilka åtgärder, icke innebärande bruk av vapenmakt, som skola användas för att giva verkan åt dess beslut, och äger uppfordra Förenta Nationernas medlemmar att vidtaga sådana åtgärder. Åtgärderna kunna innefatta fullständigt eller partiellt avbrytande av ekonomiska förbindelser, järnvägs-, sjö-, luft-, post-, telegraf- och radioförbindelser samt annan samfärdsel ävensom avbrytande av de diplomatiska förbindelserna." 

I enlighet med de beslut som fattats om sanktioner har säkerhetsrådet upprättat ett antal sanktionskommittéer. Dessa kommittéer har till uppgift att bevaka att sanktionerna genomförs.

Dokumentation

Se även DagDok : Sanktioner.

Databaser och index

  • Dokument från sanktionskommittéerna kan sökas i FN:s fulltextdatabas ODS.
  • Referenser med länkar till fulltext finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnetÄmnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-27