Funktionshindrade

© United Nations

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att mer än 600 miljoner människor - ca 10% av världens befolkning - lider av någon form av funktionsnedsättning. Av dessa finns 80% i Afrika, Asien, Latinamerika och Karibien. Förenta Nationerna verkar för att ge dessa människor full delaktighet i samhället och samma rättigheter som övriga människor.

Två deklarationer och en handlingsplan

Två viktiga deklarationer antogs av FN:s generalförsamling 1971 och 1975:

  1. Deklarationen om rättigheter för förståndshandikappadeDeclaration on the Rights of Mentally Retarded Persons.
  2. Deklarationen om handikappades rättigheterDeclaration of the Rights of Disabled Persons.

1981 proklamerades det internationella handikappåret - International Year of Disabled Persons (A/RES/36/77) med temat "full delaktighet och jämlikhet". Det följdes upp av Världshandlingsprogrammet för handikappade - World Programme of Action concerning Disabled Persons (A/RES/37/52) 1982, som är FN:s viktigaste programdokument på handikappområdet.

Handikappårtiondet 1983-1992

Generalförsamlingen försökte stimulera medlemsstaterna att genomföra världshandlingsprogrammet genom att proklamera ett handikappårtionde 1983-1992. 1992 ägnade generalförsamlingen två dagar av sina plenarsammanträden åt att utvärdera resultaten av handikappårtiondet. 1993 antogs som ett resultat av handikappårtiondet resolutionen Standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet - Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities (A/RES/48/96). Dessa regler tjänar som ett basinstrument i handikappfrågor.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar - Convention on the Rights of Persons with Disabilities antogs av FN:s generalförsamlingden den 13 december 2006.

DSPD Disability samordnar

Division for Social Policy and Development (DSPD) har en samordnande funktion inom Förenta Nationer för frågor rörande personer med funktionsnedsättning. DSPD är en del av Department of Economic and Social Affairs (DESA) under sekretariatet.

Den ökade medvetenheten om de funktionshindrades situation har påverkat de senaste årens stora FN-konferenser, där denna fråga har integrerats i programmen.

För mera information, se DagDok: Funktionshindrades rättigheter.

Dokumentation

Databaser och index

  • Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-01-18