Kvinnofrågan

© United Nations

Redan i inledningen till FN-stadgan markeras att jämställdhet mellan kvinnor och män är något organisationen ska verka för. Genom en omorganisation 2010 då UN Women grundades förväntas kvinnofrågan få en starkare postition inom FN-systemet och en tydligare röst i globala sammanhang.

FN:s kvinnokommission (CSW)

FN:s kvinnokommission - Commission on the Status of Women (CSW) inrättades av ECOSOC 1946. Kvinnokommissionen har det övergripande ansvaret inom FN för arbetet med att förbättra kvinnors ställning.

Kvinnokommissionen arbetar aktivt med att

 • kartlägga inom vilka områden den värsta diskrimineringen finns
 • utarbeta internationella normer för att stoppa diskriminering.

Kommissionens två huvuduppgifter är att se till att rekommendationerna genomförs

 1. i FN-systemet
 2. i medlemsländerna.

Kommissionen består av fyrtiofem medlemsländer som väljs på fyra år enligt en geografisk fördelning. Kommissionen håller ett cirka två veckor långt möte varje år.

Division for the Advancement of Women (DAW)

Inom sekretariatet finns en kvinnoenhet - Division for the Advancement of Women (DAW) - som bland annat administrerar kvinnokommissionens arbete.

Från och med 2011 har DAW uppgått i FN:s nya enhet för kvinnofrågor:UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women - UN Women, se nedan.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)

För Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor finns en granskningskommitté: Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). Granskningskommittén har som uppgift att granska uppföljningen av konventionens principer av de länder som ratificerat den.

Kommittén rapporterar till ECOSOC och generalförsamlingen och lämnar en redogörelse till kvinnokommissionen.

Rapportör om våld mot kvinnor

1994 tillsatte FN:s kommission för mänskliga rättigheter en särskild rapportör om våld mot kvinnor. Rapportörens arbete är att

 • samla uppgifter i ämnet
 • rapportera till MR-kommissionen.

Från och med juni 2006 arbetar rapportören under FN:s människorättsråd.

UNIFEM

FN:s utvecklingsfond för kvinnor - UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) bildades i början på FN:s kvinnoårtionde 1975-1985. Syftet var att stödja initiativ som tas av kvinnogrupper i u-länder. Se även DagDok UNIFEM

Från och med 2011 har UNIFEM uppgått i FN:s nya enhet för kvinnofrågor: UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women - UN Women, se nedan.

INSTRAW

INSTRAW - the United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women är ett internationellt institut för forskning och utbildning i kvinnofrågor. INSTRAW upprättades av FN 1976 och är sedan 1983 beläget i Santo Domingo. Se även DagDok: INSTRAW.

Från och med 2011 har INSTRAW uppgått i FN:s nya enhet för kvinnofrågor: UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women - UN Women, se nedan.

UN Women

Generalförsamlingen antog 2010 en historisk resolution som ligger till grund för tillkomsten av en ny enhet inom FN för att stärka kvinnors ställning. Den nya enheten har det officiella namnet UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women men kom att få beteckningen UN Women. Se även DagDok: UN Women.

UN Women är en konsolidering av fyra redan existerande FN-enheter för kvinnofrågor:

 1. UNIFEM - UN Development Fund for Women
 2. DAW - The Division for the Advancement of Women
 3. OSAGI - The Office fo the Special Advisor on Gender Issues and the Advancement of Women
 4. INSTRAW - The International Research and Training Institute for the Advancement of Women

UN Women inledde sitt arbete den 1 januari 2011. Till den nya enhetens första chef utsågs Chiles förra president Michelle Bachelet.

Dokumentation

Det har hållits fyra kvinnokonferenser inom FN:s ram: i Mexico City, 1975, i Köpenhamn 1980, i Nairobi 1985 och i Peking 1995. Den officiella dokumentationen från dessa finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling och har följande dokumentkoder:

 1. A/CONF.66: World Conference on the International Women's Year (1975: Mexico City)
 2. A/CONF.94: World Conference of the United Nations Decade for Women (1980: Copenhagen) 
 3. A/CONF.116: World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace (1985: Nairobi). En del av den officiella rapporteringen finns även i fulltext via WomenWatch, UN Conferences, Meetings and Special Days på FN:s webbplats.
 4. A/CONF.177: United Nations Fourth World Conference on Women : Action for Equality, Development and Peace (1995: Beijing). Dokumentationen finns även i fulltext via WomenWatch, UN Conferences, Meetings and Special Days, på FN:s webbplats.

Databaser och index


Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversion: UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-01-18