Ungdomsfrågor

© United Nations

Generalförsamlingen har antagit en rad resolutioner om ungdomsfrågor, där man betonat den viktiga roll som ungdomen spelar i dagens värld, särskilt deras möjlighet att medverka till utveckling.

1985 proklamerades Världsungdomsåret - International Youth Year: Participation, Development, Peace - i resolution A/RES/39/22. FN har alltsedan dess verkat för att främja genomförande av de riktlinjer som utarbetades under konferensen bland annat genom initiativ för att hjälpa regeringar att utveckla enhetliga program i ungdomsfrågor och förbättra kontakterna mellan FN och ungdomsorganisationerna.

World Programme of Action for Youth

1995 antog generalförsamlingen resolutionen The World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond (A/RES/50/81) för att särskilt understryka vikten av ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen. Där uppmanades ministrarna i FN:s medlemsstater att samlas regelbundet till konferenser om ungdomsfrågor. 10 områden för prioritering lyftes:

  1. Utbildning
  2. Sysselsättning
  3. Hunger och fattigdom
  4. Hälsa
  5. Miljö
  6. Drogmissbruk
  7. Ungdomsbrottslighet
  8. Fritidsaktiviteter
  9. Flickor och unga kvinnor
  10. Ungdomars fullständiga och effektiva deltagande i livet, samhället och beslutsfattandet.

FN:s fokus på ungdom

FN:s sektion som arbetar med ungdomsfrågor - UN Focal Point on Youth är en del av Social Integration Branch, som i sin tur ingår i Division for Social Policy and Development (DSPD)/Department of Economic and Social Affairs (DESA) i FN sekretariatet. Dess mandat baseras på World Programme of Action for Youth (WPAY).

Dokumentation

Databaser och index

Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.


Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'subject index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet) som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-26