Irakkriget

© United Nations

Förenta Nationerna har under lång tid följt händelseutvecklingen i Irak.
Efter kriget mot Kuwait 1991 beslutade FN:s säkerhetsråd att förbjuda Irak att inneha massförstörelsevapen och påbjöd kontroll av innehav och tillverkning av sådana vapen genom FN:s vapeninspektörer.

Då Irak vägrade samarbeta kring denna fråga antog säkerhetsrådet resolution S/RES/1441 (2002), enligt vilken säkerhetsrådet kulle tillåta militärt ingripande, om inte Irak samarbetade. Ett långdraget spel har sedan dess utspelats mellan Irak och världssamfundet om bl a dessa vapeninspektioner.

Irakkriget var inte sanktionerat av FN:s säkerhetsråd. Med stöd av FN-stadgan gav aldrig säkerhetsrådet sitt tillstånd till våldsanvändning mot Irak. Trots detta inledde sitt USA och Storbritannien sitt angrepp mot Irak den 20 mars 2003.

Säkerhetsrådets resolution S/RES/1546 (2004) lade grunden för ett självständigt Irak och innebar en stärkt roll för FN i demokratiseringsprocessen. FN spelar en viktig i återuppbyggnaden och satsar stora resurser för humanitära och ekonomiska insatser i Irak.

Dokumentation

Databaser och index

  • UNRIC Library Backgrounder: Iraq med relevanta länkar inom FN-systemet, till exempelvis FN-dokument, fördrag, deklarationer, generalsekreterarens rapporterar, ett urval av tal och uttalanden från FN-tjänstemän, artiklar i FN-tidskrifter etc.
  • UN Pulse #iraq. Dag Hammarskjöld Librarys (New York) blogg.
  • UNBISnet FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument i ämnet och länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
  • En lista över säkerhetsrådets resolutioner angående situationen i Irak med länkar till fulltext kan sökas i UNBISNET Keyword search indexesSubject Iraq UN Doc. Symbol S/RES
  • Official Document System (ODS). FN:s dokumentdatabas med fulltext från 1993; resolutioner från huvudorganen sedan 1946; äldre dokument läggs till kontinuerligt.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'subject index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet, som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2016-12-30