Konfliktförebyggande åtgärder, preventiv diplomati

© United Nations

FN-stadgans kapitel VI handlar om förebyggande åtgärder. I en tvist mellan stater ska de enligt stadgan själva finna en lösning, och säkerhetsrådet ska - om det är nödvändigt - uppmana parterna att genomföra detta.
De anvisade metoderna är:

 • Förhandlingar mellan parterna
 • Undersökningsförfarande
 • Medling
 • Förlikning
 • Skiljedom
 • Rättsligt förfarande

Generalsekreterarens roll

Generalsekreteraren har en central roll i skapandet av fred, både genom sina personliga insatser och genom särskilda representanter eller grupper som han utser för speciella uppgifter, såsom förhandlingar eller insamling av fakta. Han kan också fästa säkerhetsrådets uppmärksamhet på en fråga som kan hota internationell fred och säkerhet.

Department of political Affairs (DPA)

Department of political affairs (DPA) är en avdelning, som ingår i FN-sekretariatet. Dess uppgift är att understödja generalsekreterarens arbete för fred och säkerhet. Genom analyser av den politiska utvecklingen i världen försöker man identifiera potentiella och aktuella konflikter och utarbetar rekommendationer till generalsekreteraren. Man utarbetar även program för fredsbyggande insatser som formell konfliktavveckling och statsbyggande verksamhet.

FN och valövervakning

Val är viktiga för genomförandet av fredsavtal runt om i världen. FN spelar en viktig roll när det gäller att ge internationellt bistånd. DPA har en specialsektion, Electoral Assistance Division, som arbetar med valövervakning.

Dokumentation

FN-stadgan svensk version - engelsk version

Databaser och index

 • UN Peacemaker database. Sök efter fredsavtal.
 • United Nations Electoral Roster är en databas som förteckningar resurspersoner för valövervakning.
 • En lista över generalsekreterarens rapporter finns i databasen UN-I-QUE.
 • UNBISnet. FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument i ämnet och länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
 • Official Document System (ODS). FN:s dokumentdatabas med fulltext från 1993; resolutioner från huvudorganen sedan 1946; äldre dokument läggs till kontinuerligt.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'subject index' till United Nations Documents Index, onlineversionen UNBISnet, som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2016-12-22