Minröjning

© United Nations

Det finns mer än 100 miljoner landminor nedgrävda i jorden och det kan ta 1100 år att oskadliggöra dem. Landminorna kan vara aktiva under flera decennier och de orsakar oerhörda lidanden hos de drabbade men också höga kostnader och ytterligare bördor för redan fattiga länder.

Landminor kan röjas men det är ett tidsödande arbete som innebär stora kostnader. Att tillverka en landmina kostar bara ca 3 dollar, medan det kan kosta upp till 1000 dollar att oskadliggöra den.

Ottawakonventionen - förbud mot minor

I arbetet med att sätta stopp för det lidande och de förluster som orsakas av landminor antogs, i Ottawa, 1997 Anti-Personnel Mine Ban Convention / Mine Ban Treaty, MBT. Den kallas också för Ottawakonventionen och trädde i kraft 1999. Konventionens fyra mål är att:

  1. Säkerställa länders anslutning
  2. Förstöra lagrade minor
  3. Rensa minerade områden
  4. Hjälpa offren

Konventionens huvudsyfte är ett förbud mot användning, utveckling, tillverkning, anskaffning, överföring och lagerhållning av antipersonella minor. Befintliga lager av sådana minor ska förstöras. Den syftar även till att säkerställa röjningen av minfält, erbjuda stöd till min-offer och bidra till förstöringen av lagrade minor.

FN-organens insatser

Flera av FN:s institutioner, organ, program och fonder arbetar aktivt med kampen mot användandet av minor.

UNMAS

The United Nations Mine Action Service (UNMAS) inrättades 1997 som en central enhet för FN-organisationen med uppgift att samordna insatserna i kampen mot bruket av minor. UNMAS samarbetar med flera andra FN-institutioner, organ, program och fonder för att säkerställa ett effektivt och proaktivt arbete mot landminor och explosiva lämningar, däribland klustervapen, som blivit kvar efter ett krig.

UNICEF

En särskilt utsatt grupp är barnen, som genom sin naturliga nyfikenhet och önskan att leka, löper stor risk att skadas och lemlästas av nedgrävda minor. UNICEF har gjort insatser för att i samarbete med lokala icke statliga organisationer organisera stöd och upplysningskampanjer och driva frågan om ett totalt förbud mot landminor.

OCHA

FN:s kontor för samordning av humanitära frågor - Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) - bevakar bruket av landminor, samlar information och gör översikter.

WHO

VärldshälsoorganisationenWorld Health Organization (WHO) ger stöd till behandling och rehabilitering av minoffer.

UNDP

FN:s utvecklingsprogram - United Nations Development Programme (UNDP) deltar i det långsiktiga arbetet med minröjning och upplysningskampanjer.

För mer information om FN-organ som är involverade i minröjning, se E-Mine. The UN Mine Action Gateway.

Internationella dagen för minor

Internationella dagen för minor och minröjning - International Day of Mine Awareness and Assistance in Mine Action - infaller varje år den 4 april, (A/RES/60/97).

Dokumentation

För mer information om dokument, avtal, statistik och webbresurser om minröjning, se forskningsguiden Landmines and Explosive Remnants of War. Den har sammanställts av FN-biblioteken i New York och Genève i samarbete med United Nations Mine Action Service (UNMAS).

Se även DagDok : UNIDIR för mer information.

Databaser och index


Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet), som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2016-12-22