Nedrustning

© United Nations

I FN-stadgan formuleras ett löfte om att rädda kommande generationer från krigets gissel. Den första resolutionen, som generalförsamlingen antog vid sitt första möte 1946, gällde nedrustning. Sedan dess har nedrustningsfrågorna stått på FN:s dagordning.

Både generalförsamlingen och säkerhetsrådet beaktar nedrustningsfrågor, i enlighet med artiklarna 11, 26 och 47 i FN-stadgan. (Ladda ned FN-stadgan på svenska).

De har också skapat underordnade organ som fokuserar på nedrustningsfrågor.

Generalförsamlingen och nedrustning

Generalförsamlingen beaktar alla frågor om internationell säkerhet och nedrustning och antar numera ca 60 resolutioner årligen i dessa frågor. Det första utskottet, ett av de sex huvudutskotten i generalförsamlingen, har nedrustning och internationell säkerhet på sin dagordning. Generalförsamlingen har även ägnat tre specialsessioner åt nedrustning:

  1. 10th session (1978).
  2. 12th session (1982)
  3. 15th session (1988)

Kommissionen för nedrustning (UNDC)

Kommissionen för nedrustning - UN Disarmament Commission (UNDC) - är ett organ som är underordnat generalförsamlingen. Det består av alla medlemsländer och ordnar ett årligt forum under tre veckor varje vår för diskussion om specifika nedrustningsfrågor och utformning av rekommendationer till generalförsamlingen.

Nedrustningskonferensen i Genève (CD)

Nedrustningskonferensen i Genève - Conference on Disarmament (CD) - är det viktigaste internationella organet för förhandlingar om nedrustning. Den rapporterar till generalförsamlingen, som tar ställning till de förslag som konferensen enats om. Förhandlingarna har resulterat i flera viktiga konventioner på nedrustningsområdet. Konferensen håller årliga sessioner med början i januari. Varje session är uppdelad på tre perioder på 10, 7 respektive 7 veckor.

Avdelningen för nedrustningsärenden inom FN-sekretariatet (UNODA)

Avdelningen för nedrustningsärenden inom FN-sekretariatetUnited Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA) - är ett rådgivande organ till generalsekreteraren. Här förbereds rapporter och bedrivs forskning i nedrustningsfrågor. Avdelningen framställer informationsmaterial och har upprättat databaser, som förtecknar konventioner och resolutioner på området. En del av verksamheten utgörs av stöd till implementeringen av redan existerande nedrustningsavtal samt hjälp med förhandlingar.

Regionala nedrustningscentra

UNODA är ansvarigt för tre regionala nedrustningscentra i

Dokumentation

OBS! Samtliga supplement och årsböcker finns i tryckt form i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Vill du veta mer?

Databaser och index

Flera tema finns på webbplatsen för UNODA.

  • Military Expenditures Database är en sammanställning av medlemsländernas militärutgifter baseras på ländernas egna uppgifter.
  • E-Mine. UN Mine Action Gateway. Information om FN:s arbete med minröjning.
  • UNRIC Library Backgrounder: Disarmament med relevanta länkar inom FN-systemet, till exempelvis FN-dokument, fördrag, deklarationer, generalsekreterarens rapporterar, ett urval av tal och uttalanden från FN-tjänstemän, artiklar i FN-tidskrifter etc.
  • UNBISnet. FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument i ämnet och länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
  • Official Document System (ODS). FN:s dokumentdatabas med fulltext från 1993; resolutioner från huvudorganen sedan 1946; äldre dokument läggs till kontinuerligt.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet), som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

 

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2016-12-29