Sanktioner

© United Nations

Säkerhetsrådets ansvar är att upprätthålla världsfred och avvärja hot mot den internationella säkerheten, vilket finns inskrivet i FN-stadgan. I kapitel VII, artikel 41 anges åtgärder som inte innebär bruk av vapen. Sådana åtgärder brukar innebära sanktioner.

FN-stadgan, kapitel VII, artikel 41

"Säkerhetsrådet äger besluta, vilka åtgärder, icke innebärande bruk av vapenmakt, som skola användas för att giva verkan åt dess beslut, och äger uppfordra Förenta Nationernas medlemmar att vidtaga sådana åtgärder. Åtgärderna kunna innefatta fullständigt eller partiellt avbrytande av ekonomiska förbindelser, järnvägs-, sjö-, luft-, post-, telegraf- och radioförbindelser samt annan samfärdsel ävensom avbrytande av de diplomatiska förbindelserna."

Sanktioner och sanktionskommittéer

Om ett land inte följer säkerhetsrådets beslut kan rådet besluta om fredsframtvingande åtgärder enligt kapitel VII, artikel 41 i FN-stadgan för att upprätthålla eller återupprätta fred och säkerhet. Det brukar handla om olika former av sanktioner, såsom diplomatiska, kulturella och idrottsliga utbyten, flygförbindelser och handel. Andra länder uppmanas att avbryta sina kontakter med landet. Rådet kan även använda vapenembargo för att minska tillgången på vapen hos parterna och på så vis tvinga fram en fredlig lösning. Till rådet finns flera sanktionskommittéer knutna, som ska övervaka att sanktionerna har effekt.

Läs mer om sanktionskommittéer i DagDok.

Dokumentation

FN-stadgan svensk version - engelsk version

Databaser och index

  • De enskilda dokumenten kan sökas i FN:s fulltextdatabas ODS.
  • Referenser till dokument med länkar till fulltext finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnetÄmnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2016-12-29