Barn i väpnade konflikter

© United Nations

Barn utsätts för kriget fasor eller efterverkningar av väpnade konflikter i ett femtiotal länder idag. Ett stort antal barn har dödats, våldtagits eller lemlästats eller rekryterats som barnsoldater. Många har skiljts från sina hem och familjer och fråntagits alla möjligheter till en sund och utvecklande barndom.

FN:s arbete för barn i väpnade konflikter

Förenta Nationerna arbetar på bred front för att lindra detta lidande och stoppa bruket av barnsoldater. 1993 fick generalsekreteraren i uppdrag att utse en oberoende expert, Graça Machel, för att i samarbete med UNICEF, UNHCR och FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter utreda väpnade konflikters påverkan på barn. Det resulterade i en nyckelrapport Impact of Armed Conflict on Children (A/51/306 and Add.1), som publicerades 1996.

Som ett resultat av denna rapport rekommenderade generalförsamlingen att en speciell rådgivare till generalsekreteraren skulle utses med uppgift att bevaka frågan om påverkan på barn i krigssituationer. Detta har lett fram till att flera uppmärksammade resolutioner och överenskommelser har kommit till stånd.

2005 inrättades Security Council Working Group on Children and Armed Conflict med uppgift att granska rapporter, övervaka uppföljningen av FN:s instrument för att skydda barn i väpnade konflikter samt lämna rekommendationer till säkerhetsrådet.

Se även DagDok-sidan Barnets rättigheter.

Dokumentation

Generalsekreterarens speciella representant för barn i väpnade konflikter, Special Representative for Children and Armed Conflict, har en webbplats med beskrivning av uppdraget, verksamhet, rapporter och andra dokument i fulltext. Under sektionen 'library', finns en förteckning över FN:s offentliga tryck, som rör ämnet.

FN har upprättat flera viktiga juridiska instrument för skyddet av barn i väpnade konflikter:

Databaser och index


Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2014-07-02