Samordning av humanitära insatser - OCHA

© United Nations

FN:s humanitära insatser är ett komplext samspel mellan olika FN-organ, ngo:er, regeringar och drabbade människor. Katastrofbiståndet koordineras genom FN:s kontor för samordning av humanitära frågor - United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), som leds av en Under-Secretary-General and Emergency Relief Coordinator. Hen är rådgivare till generalsekreteraren och föreslår vilka åtgärder, som bör vidtas i katastrofsituationer.

I egenskap av FN:s samordnare för katastrofhjälp leder hen en stående kommitté inom FN-systemet - Inter-Agency Standing Committee (IASC), som består av cheferna för FN:s operativa organ för humanitärt bistånd och representanter för stora humanitära organisationer. IASC planerar vilken typ av insatser, som ska genomföras och föreslår, vilka prioriteringar som ska göras.

OCHA har ett joursystem som är verksamt dygnet runt för att omedelbart kunna reagera, när en katastrof inträffar.

Dokumentation

  • Information om OCHA, nyheter, dokument och rapporter finns samlat på webbplatsen.
  • En årlig översikt över OCHA:s insatser finns i Yearbook of the United Nations. Under de senaste åren hittar man hänvisningar till informationen i 'subject index' under Coordination of Humanitarian Affairs.
  • UN Pulse #ocha. Dag Hammarskjöld Librarys (New York) blogg.

Databaser och index

  • OCHA ansvarar för databasen ReliefWeb, en världsomspännande bas för information om katastrofsituationer. Den uppdateras dygnet runt i tre olika tidszoner. Reliefweb erbjuder:
  • IRIN - Integrated Regional Information Network - sammanställer och analyserar information från olika regioner i Afrika, Mellanöstern och Asien. IRIN kan ses som ett komplement till övriga informationsnät genom att man har ett utbyte av information från lokala källor och söker skapa en dialog mellan dem, som fattar beslut, när det gäller humanitära insatser, och de gräsrötter, som berörs.
  • Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet) som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2014-07-02