Generalförsamlingen

© United Nations

Generalförsamlingen är det enda FN-organ som har i uppdrag att utveckla internationell rätt i enlighet med stadgan. Dess kanske viktigaste kommitté är Sjätte utskottet.

Generalsamlingen och internationell rätt

Generalförsamlingen initierar, förbereder och tillhandahåller ett forum för förhandlingar av multilaterala avtal. Här antar generalförsamlingen först konventioner som medlemsstaterna sedan undertecknar och ratifierar så de blir juridiskt bindande.

Generalförsamlingen antar också en rad deklarationer och resolutioner. Dessa är inte juridiskt bindande men de kan ses som en viljeyttring av världssamfundet. I det perspektivet har de samtidigt ett stort etiskt och politiskt värde.

Sjätte utskottet - Sixth Committee

De juridiska frågorna bereds i generalförsamlingens sjätte utskott. Sjätte utskottet föreslår underlag till resolutioner.

För mer information om generalförsamlingen, se DagDok: Generalförsamlingen.

Dokumentation

 • Generalförsamlingens resolutioner från 1946 framåt ges ut i ett flertal versioner. Den officiella versionen publiceras efter varje session, som sista numret i serien: General Assembly. Official Records. Supplements.
 • Sjätte utskottets dokument har beteckningen A/C.6. På kommitténs webbplats finns information om både innevarande och föregående sessioner (fr o m 1999):
  • En översikt över de punkter på generalförsamlingens dagordning (agenda) som remitterats till sjätte utskottet.
  • Sammandrag från möten i sjätte utskottet. De har dokumentbeteckningen A/C.6/sessionsnr/SR.mötesnr.
 • Sjätte utskottet lämnar en separat rapport till generalförsamlingen för varje ärende som tagits upp till behandling. Utskottets dokumentbeteckning försvinner då och dokumentet ändrar karaktär till ett arbetspapper i generalförsamlingens plenum. Dessa återfinns som Session documents.
 • Resolutionerna, som förberetts i sjätte utskottet, kan sökas i den officiella versionen i serien General Assembly. Official Records. Supplement VII. Resolutions adopted of the reports of the Sixth Committee.
 • Generalförsamlingens resolutioner innehåller information om vilket utskott som behandlat ärendet.
 • Pressreleaser från sjätte utskottet har beteckningen: GA/L-.
 • För tryckt material se Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Databaser och index

 • I FN:s fulltextdatabas ODS finns samtliga resolutioner på alla FN-språken fr o m första sessionen.
 • Dokumentation från generalförsamlingen och sjätte utskottet kan sökas i FN:s katalog UNBISnet fr o m 1979. För de senaste åren finns länkar till fulltext. 

Tryckta index 

 • Ämnessökningar kan göras i 'subject Index' till United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Här finns referenser till alla utskottsdokumenten.
 • Tal, som hållits i sjätte utskottet, finns indexerade för varje år i Index to Proceedings of the General Assembly. Talen är sökbara på talare, ämne och land i UNBISnet Index to Speeches.
 • Sjätte utskottets rapporter till generalförsamlingen finns förtecknade årligen i Index to Proceedings of the General Assembly, i avsnittet Reports of the Main and Procedural Committees.
 • Alla index från FN:s startår finns på Dag Hammarskjöldbiblioteket.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-02-09