Internationell rätt

© United Nations

Förenta Nationerna har till uppgift att på ett fredligt sätt lösa internationella konflikter. Internationella domstolen är dess viktigaste juridiska organ.

FN:s uppdrag

FN ska i enlighet med den första artikeln i Förenta Nationernas stadga "tillrättalägga eller lösa internationella tvister eller saklägen, som kunna leda till fredsbrott." Detta ska ske

  • genom fredliga medel
  • i överensstämmelse med rättvisan
  • i överensstämmelse med den internationella rättens principer.

Generalförsamlingen har rätt att inrätta underorgan för att utföra dessa funktioner. Rapporterna från underorganen behandlas i Sjätte utskottet (Sixth Committee), vilken rekommenderar åtgärder som generalförsamlingen bör vidta.

Internationella domstolen

Internationella domstolen grundades 1946 för att tjänstgöra som FN:s huvudsakliga juridiska organ. Domstolen hjälper stater att lösa juridiska tvister och har gett viktiga råd om rättsliga aspekter på åtgärder av FN.

FN:s arbete inom internationell rätt

En stor del av den politiska processen i FN består i att etablera eller utvidga internationella lagar, regler och normer över alla aktivitetsområden. Man har bland annat gett betydelsefulla bidrag till en utvidgning av regelverket för staters förhållande till varandra genom kodifiering och utveckling av folkrätten.

Genom FN har initiativ tagits till hundratals internationella konventioner och fördrag. Det omfattar allt från avtal som reglerar diplomatiska relationer och internationell handel till sådana som skyddar miljön och försvarar mänskliga rättigheter. Dessa fördrag är bindande för de länder som skriver under dem.

Dokumentation

Mer om Förenta Nationerna och internationell rätt i Dag Hammarskjöld librarys ämnesguide.

Databaser och index

  1. Historic Archives med viktiga dokument antagna inom ramen för Förenta Nationerna sedan 1945;
  2. Lecture Series som innehåller en serie föreläsningar av framstående forskare på området;
  3. Research Library med länkar till traktat, forskningsrapporter, publikationer och ämnesguider.
  • Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet, med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-02-09