Åsikts- och yttrandefrihet

© United Nations

Redan i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (pdf) finns hänvisningar till åsikts- och yttrandefrihet som en mänsklig rättighet. I artikel 19 formuleras detta på följande sätt:

"Envar har rätt till åsikts- och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser".

Stadgans principer ligger till grund för Förenta Nationernas fortsatta arbete med resolutioner och deklarationer om mänskliga rättigheter. Åsikts- och yttrandefriheten finns uttryckt i artikel 19 i den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter - International Covenant on Civil and Political Rights, som antogs 1966 och trädde i kraft tio år senare.

Sedan 1993 finns en specialrapportör som har till uppgift att granska frågan om åsikts- och yttrandefrihet - Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. Specialrapportören rapporterar till FN:s människorättsråd.

Dokumentation

Databaser och index

  • Treaty Body Database. Dokumentationen kring konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter - International Convenant on Civil and Political Rights.
  • Dokumentationen från Människorättsrådets specialrapportör för frågor om åsikts- och yttrandefrihet, kan sökas i databasen Charter-based Body Database.
  • UNBISnet. FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument i ämnet och länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-01-20