Barnets rättigheter

© United Nations

FN har slagit fast att barn har en särskild rätt till omvårdnad och möjligheter till en normal och sund utveckling.

Förenta Nationernas Barnkonvention

Det här finns formulerat i FN:s barnkonvention, som antogs enhälligt den 20 november 1989 och trädde i kraft i september 1990. Inget annat internationellt fördrag om mänskliga rättigheter har haft en sådan genomslagskraft. Alla FN:s medlemsländer har anslutit sig till konventionen, med undantag av två länder, som fortfarande inte helt anslutit sig - USA och Somalia. De har undertecknat men inte ratificerat konventionen. Till barnkonventionen har knutits en granskningskommitté - Committee on the Rights of the Child (CRC) - med uppgift att övervaka att konventionen respekteras i de länder, som anslutit sig.

Tilläggsprotokoll till Barnkonventionen

År 2000 antog generalförsamlingen två frivilliga tilläggsprotokoll till barnkonventionen, som trädde i kraft två år senare: det ena protokollet handlar om barn i väpnade konflikter och det andra om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. 2011 antogs ännu ett tilläggsprotokoll om barn och kommunikationsprocedurer.

 1. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict.
 2. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography.
 3. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure.

Specialrapportörer för barns skydd

1990 tillsatte FN:s kommission för mänskliga rättigheter genom resolution 1990/68 en specialrapportör, Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, med mandatet att bevaka handel med barn, barnprostitution och -pornografi. Specialrapportören är i dag underställd FN:s människorättsråd och rapporterar samt ger rekommendationer för barns skydd direkt till generalförsamlingen och till MR-rådet.

1997 tillsatte FN:s generalsekreterare en särskild representant, Special Representative for Children and Armed Conflict, för att särskilt bevaka barnens situation i väpnade konflikter.

Genom Security Council Working Group on Children and Armed Conflict bevakar säkerhetsrådet barns situation i väpnade konflikter och uppmanar parterna att vidta åtgärder för att skydda barnen.

Se även DagDok om Barn i väpnade konflikter.

UNICEF och särskilda toppmöten om barn

UNICEF arbetar aktivt för att regeringarna ska genomföra reformer för barnens bästa. 1990 sammankallades ett världstoppmöte om barn, där UNICEF aktivt medverkade. Toppmötet antog World Declaration on the Survival, Protection and Development of Children och ett handlingsprogram upprättades, som sedan fått en internationell uppföljning.

2002 ägde Special Session of the UN General Assembly on Children rum. Det var den första i sitt slag som ägnades uteslutande åt barn och med barn som officiella delegater. Vid detta särskilda möte upprättades flera mål för att förbättra situationen för barn och ungdomar som världens nationer åtog sig att följa.

ILO och barnarbete

Barnarbete är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och har visat sig hindra barns utveckling vilket kan leda till livslång fysisk eller psykisk skada. ILO verkar för att utarbeta internationella normer för att hindra de värsta formerna av barnarbete.

Dokumentation

Barnkonventionen svensk version - engelsk version.

Granskningskommitténs dokument har följande koder

CRC/-

Committee on the Rights of the Child

Ex. CRC/C/65/Add.21

Committee on the Rights of the Child. Country report no 65. Addendum 21

 • På granskningskommitténs webbplats, Committee on the Rights of the Child (CRC), finns:
  • bakgrundsinformation
  • nyheter
  • konventionstexter
  • tilläggsprotokoll
  • listor med signaturer och ratificeringar
  • instruktioner för rapporteringens utformning

De länder, som anslutit sig till barnkonventionen, lämnar enligt konventionen angiven periodicitet in sina rapporter för granskning till granskningskommitténKommitténs synpunkter publiceras i dokumentet Concluding observations. De här rapporterna och observationerna finns finns i fulltext i Treaty Body Database. Äldre material finns i tryckt form finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Databaser och index

 • Barnkonventionens dokument, såsom landrapporter och 'concluding observations', kan sökas i databasen Treaty Body Database.
 • Rapporter från specialrapportören till människorättsrådet kan sökas i Charter-based Body Database.
 • NORMLEX är ILO:s databas över internationella arbetsstandarder och inkluderar konventionerna om barnarbete och minimiålder för arbete. 
 • Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
 • UN Pulse #rights of the child. Dag Hammarskjöld Librarys (New York) blogg.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-01-20