Dödsstraffet

© United Nations

Rätten till liv finns formulerad i artikel 3 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, i artikel 6 till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter - International Covenant on Civil and Political Rights, artikel 37(a) i barnkonventionen - Convention on the Rights of the Child.

FN och dödsstraffet

Ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC) upprättade 1984 dokumentet Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, som innehåller krav på restriktioner av tillämpning av dödsstraff och behandling av fångar. 

I syfte att avskaffa dödsstraffet antog FN:s generalförsamling, i 1989-års resolution 44/128, det andra frivilliga protokollet till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. Protokollet trädde i kraft 1991.

ECOSOC har uppdragit åt FN:s generalsekreterare att sammanställa en rapport vart femte år om dödsstraffets utbredning och tillämpning med titeln Capital Punishment and Implementation of the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty.

Kommissionen för mänskliga rättigheter / Människorättsrådet och dödsstraffet

Kommissionen för mänskliga rättigheter antog en resolution om dödsstraffet, Question of the death penalty, resolution 1999/61, där man välkomnar beslut att avskaffa dödsstraffet och uppmanar alla länder att begränsa tillämpningen av dödsstraff.

MR-kommissionen utsåg en specialrapportör, Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, med uppgift att granska summariskt rättegångsförfarande och dödsstraff och regelbundet lämna rapporter till kommissionen för granskning. Denna procedur har tagits över av FN:s människorättsråd.

Dokumentation

Databaser och index

  • Konventionernas dokument kan sökas i databasen Treaty Body Database.
  • Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
  • En förteckning över generalsekreterarens rapporter om dödsstraffet kan sökas i UN-I-QUE.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31