Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

© United Nations

FN:s allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter - Universal Declaration of Human Rights - antogs 1948. Den omfattar förutom medborgerliga och politiska rättigheter även ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Detta är en viktig rekommendation från FN:s generalförsamling, det vill säga en principdeklaration av samtliga medlemsstater, men den är ej juridiskt bindande.

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

För att få till stånd ett juridiskt bindande dokument med mer detaljerade riktlinjer utarbetades konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter - International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - som trädde i kraft 1966. I konventionen stadgas folkens rätt till:

 • självbestämmande
 • sina egna naturtillgångar
 • arbete
 • social trygghet
 • utbildning
 • hälsa
 • tillfredsställande levnadsstandard
 • deltagande i det kulturella livet

Granskningskommitté och tilläggsprotokoll

Till konventionen hör en kommitté - The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR - med uppgift att granska rapporter från de anslutna staterna om deras tillämpning av konventionens principer.

I maj 2013 trädde ett tilläggsprotokoll till konventionen i kraft - Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - som ger kommittén befogenhet att ta emot och pröva framställningar från enskilda personer som hävdar att deras rättigheter enligt konventionen har kränkts.

Specialrapportörer

Kommissionen för mänskliga rättigheter införde en granskningsmekanism genom specialrapportörer eller oberoende experter för ekonomiska och sociala rättigheter. De är en del av FN:s människorättsråds (MR-kommissionens efterträdare) särskilda granskningsförfarandet som kallas Special Procedures of the Human Rights Council.

Dokumentation

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter svensk version - engelsk version.

Granskningskommitténs dokument har följande koder

E/C.12/-

Economic and Social Council. Committe no 12 = Committe on Economic, Social and Cultural Rights

Ex. E/C.12/2002/11

Economic and Social Council. Committee on Economic, Social and Cultural Rights. År 2002. Dokument no 11.

På granskningskommitténs webbplats, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, finns:

 • bakgrundsinformation
 • nyheter
 • konventionstexter och tilläggsprotokoll
 • listor med signaturer och ratificeringar
 • instruktioner för rapporteringens utformning
 • viktiga dokument och rapporter för senare år i fulltext via Treaty Body Database.

De länder, som anslutit sig till konventionen, lämnar enligt konventionen angiven periodicitet in sina rapporter för granskning till granskningskommittén. Kommitténs synpunkter publiceras i dokumentet Concluding observations. De här rapporterna och observationerna finns i fulltext i Treaty Body Database.

Dokumentation från Specialrapportörerna finns i fulltext för senare år via Människorättsrådets webbplats, Special Procedures assumed by the Human Rights Council.

Förenta Nationernas arbete med ekonomiska och sociala rättigheter kan följas via 'subject index' i Yearbook of the United Nations.

Databaser och index

 • Rapporter från den särskilda rapportören, Special Rapporteurs to the Human Rights Council, kan sökas i databasen Charter-based Body Database.
 • Treaty Body Database. Dokumentationen kring konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
 • Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31