Funktionshindrades rättigheter

© United Nations

Under de senaste 30 åren har det skett en dramatisk förändring i attityden mot människor med funktionshinder. Förenta Nationerna har aktivt verkat för ett människorättsperspektiv i denna fråga med individens självklara rätt till full delaktighet i samhället.

Viktiga deklarationer och resolutioner

Två viktiga deklarationer antogs av FN:s generalförsamling 1971 och 1975:

  1. Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons
  2. Declaration of the Rights of Disabled Persons 

1981 proklamerades det internationella handikappåret - International Year of Disabled Persons (A/RES/36/77) med temat "full delaktighet och jämlikhet". Det ledde till utarbetande av ett handlingsprogram - World Programme of Action concerning Disabled Persons (A/RES/37/52)

1993 antog generalförsamlingen ett principiellt viktigt dokument, som riktar sig direkt till regeringarna i FN:s medlemsländer - Standard Rules of the Equalization of Opportunities for People with Disabilities, (A/RES/48/96).

Mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning

Enligt MR-kommissionens resolution 2000/51 (E/CN.4/RES/2000/51) uppdrogs åt Högkommissariens för mänskliga rättigheter att tillsammans med en specialrapportör från kommissionen för social utveckling utreda frågan om mänskliga rättigheter och funktionshinder. Detta resulterade i en plan, som syftar till att stärka MR-skyddet för funktionshindrade i FN:s arbete genom att integrera denna fråga i alla FN-instanser som arbetar med människorättsfrågor, att stödja arbetet med en ny konvention om de funktionshindrades rättigheter och att stärka samarbetet mellan specialrapportören och de berörda fackorganen.

Mer information om mänskliga rättigheter och funktionshinder finns på webbplatsen för FN:s Högkommissarie för mänskliga rättigheter, Office of the High Commissioner for Human Rights. Disability.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (GA resolution A/RES/61/106), antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 2006. Konventionen är ett internationellt fördrag om mänskliga rättigheter. Den trädde i kraft den 3 maj 2008.

För mer information: se denna guide, Ekonomisk och social utveckling, Funktionshindrade.

Dokumentation

Granskningskommitténs dokument har följande koder

CRPD/-

Committee on the Rights of Persons with Disabilities

Ex. CRPD/C/11/2

Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Country report. Elfte sessionen

För mer dokumentation om frågor rörande funktionshindrade: se denna guide, Ekonomisk och social utveckling, Funktionshindrade.

Databaser och index

  • United Nations Enable är en webbportal för FN:s arbete med handikappfrågor. Här finns information om aktiviteter på en rad olika relaterade områden, konventionen med information om ratificering, samt andra viktiga dokument och rapporter i fulltext.
  • Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet) som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-01-20