Kvinnors rättigheter

© United Nations

FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor - CEDAW - Committee on the Elimination of Discrimination against Women har till uppgift att granska uppföljningen av de principer, som finns fastlagda i Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor - Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women. Dokumentet är juridiskt bindande för de stater, som ratificerat konventionen, och de ska rapportera till granskningskommittén vart fjärde år om anpassningen till konventionen. Kommittén rapporterar till ECOSOC och generalförsamlingen och lämnar en redogörelse till kvinnokommissionen.

Kommissionen för kvinnors ställning

Kommissionen för kvinnors ställning är en särskild kommission inom det Ekonomiska och sociala rådet, som förbereder rekommendationer om kvinnors rättigheter. Kvinnokommissionen har kartlagt inom vilka områden den värsta diskrimineringen finns och utarbetat internationella normer för att stoppa den. Kommissionens två huvuduppgifter är att se till att de här rekommendationerna genomförs dels i FN-systemet och dels i medlemsländerna. Sedan 1950 har omkring 50 konventioner, som rör kvinnans ställning utarbetats av kvinnokommissionen.

FN:s kvinnokonferenser

Kommissionen har även haft ansvaret för förberedelserna och genomförandet av FN:s kvinnokonferenser:

 • Mexico City (1975)
 • Köpenhamn (1980)
 • Nairobi (1985)
 • Peking (1995)

Efter kvinnokonferensen i Peking har kommissionens mandat utökats till att omfatta uppföljning av implementeringen av dess handlingsplan, United Nations Beijing Declaration and Platform for Action.

En särskild rapportör av våld mot kvinnor

Kommissionen för mänskliga rättigheter tillsatte 1994 en särskild rapportör med uppgift att granska våld mot kvinnor, samla uppgifter och rapportera till MR-kommissionen. Denna mekanism har sedan 2006 tagits över av FN:s människorättsråd.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter - OHCHR - arbetar på bred front med att främja kvinnors rättigheter och understryker att kvinnors och flickors rättigheter är universella och ska integreras i alla MR-frågor.

UN Women

UN Women inrättades 2010 och var en konsolidering av fyra redan existerande FN-enheter för kvinnofrågor: 

 1. UNIFEM - UN Development Fund for Women 
 2. DAW - The Division for the Advancement of Women
 3. OSAGI - The Office fo the Special Advisor on Gender Issues and the Advancement of Women 
 4. INSTRAW - The International Research and Training Institute for the Advancement of Women

Genom omorganisationen lyfts kvinnofrågan som får en starkare position inom FN-systemet och en tydligare röst i globala sammanhang.

Övriga organ, program och fonder inom FN-organisationen, som arbetar med kvinnors rättigheter:

FN-organ

Svensk benämning

Information i DagDok

FAO

FN:s livsmedels och jordbruksorganisation

FAO

IFAD

Internationella jordbruksutvecklingsfonden

IFAD

ILO

Internationella arbetsorganisationen

ILO

UNDP

FN:s utvecklingsprogram

UNDP

UNESCO

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur

UNESCO

UNFPA

FN:s befolkningsfond

UNFPA

UNHCR

FN:s flyktingorgan

UNHCR

UNICEF

FN:s barnfond

UNICEF

WFP

Världslivsmedelsprogrammet

WFP

WHO

Världshälsoorganisationen

WHO

World Bank Group

Världsbanksgruppen

World Bank Group

Dokumentation

Sedan 1950 har omkring 50 konventioner, som rör kvinnors ställning, utarbetats, flera av kvinnokommissionen.

Se även DagDok-sidan om Kommissionen för kvinnors ställning.

Den officiella dokumentationen från FN:s kvinnokonferenser finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling eller kan sökas i Official Document System. De har följande dokumentkoder:

 1. A/CONF.66World Conference on the International Women's Year (1975 : Mexico City)
 2. A/CONF.94: World Conference of the United Nations Decade for Women (1980 : Copenhagen) och Corrigendum.
 3. A/CONF.116 World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace (1985 : Nairobi) och Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women.
 4. A/CONF.177 United Nations Fourth World Conference on Women : Action for Equality, Development and Peace (1995 : Beijing).

För att följa upp och utvärdera resultaten av FN:s fjärde kvinnokonferens anordnade FN:s generalförsamling en specialsession i juni 2000:

Ytterligare möten har hållits efter 10 och 15 års tid:

Utrikesdepartementet har efter varje konferens givit ut sammanfattningar med information om Sveriges ståndpunkter och översättning av slutdokumenten i serien Aktstycken utgivna av Utrikesdepartementet.

Databaser och index


Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31