Människohandel

© United Nations

Människohandel är rekrytering, transport, försäljning, härbärgering eller mottagande av personer genom tvång eller hot om våld. Det kan också innebära bortförande eller bedrägeri, maktmissbruk i syfte att utnyttja offret sexuellt, genom tvångsarbete eller organhandel enligt FN:s definition i Protokollet för förebyggande, förbud och straff för människohandel, särskilt med kvinnor och barn - Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

Konventioner mot människohandel

Människohandel är ett brott med förödande konsekvenser. Den är en del av den internationella organiserade brottsligheten, som utvidgas med skrämmande hastighet. Förenta Nationerna har upprättat en rad konventioner för att söka stävja denna utveckling.

Konventionen om människohandel

Konventionen om människohandelConvention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, upprättades 1949 och var bland de första FN-avtal, som fördömer handel med människor.

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter

Den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter - International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR), som upprättades 1966 och trädde i kraft 10 år senare, har i artikel 8 formulerat ett förbud mot alla former av slaveri, slavhandel och tvångsarbete. Till konventionen hör en granskningskommitté - Human Rights Committee - med uppgift att granska att de stater, som anslutit sig till konventionen, följer dess principer. Det finns även möjlighet att lämna individuella klagomål till kommittén.

Konventionen om diskriminering av kvinnor

Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnorConvention on the Elimination of Discrimination against Women, från 1979 är ett komplement till Konventionen om människohandel. Även denna konvention har en granskningskommitté för att övervaka uppföljningen hos de anslutna staterna - Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW.

Konventionen om de värsta formerna av barnarbete

1999 antog ILO Konventionen om de värsta formerna av barnarbete - Worst Forms of Child Labour Convention, no 182.

Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet

FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighetUnited Nations Convention against Transnational Organized Crime, som trädde i kraft 2003, är ett starkt instrument för att bekämpa den internationella brottsligheten. Den innehåller avtal om förbud mot människohandel och flyktingsmuggling.

Tre specialrapportörer

Kommissionen för mänskliga rättigheter tillsatte under 90- och 00-talen tre specialrapportörer för att bevaka handel med människor. Alla funktionerna med specialrapportörer har förnyat mandat av kommissionens efterträdare Människorättsrådet. Specialrapportören har i uppgift att vidta åtgärder vid brott mot konventionen och de mänskliga rättigheterna. Hen gör besök i olika länder och sammanställer årsrapporter över sina aktiviteter: 

United Nations Office on Drugs and Crime

På senare år har FN:s kontor för narkotikakontroll och brottsbekämpning - United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), upprättat en rad program i kampen mot människohandel.

Se även DagDok : UNODC.

Dokumentation

Databaser och index

  • UNODC Human Trafficking Case Law Database innehåller information om offrens och förövarnas nationalitet, människohandels rutter, samt domar och andra dokument från domstolar över hela världen. Här finns såväl officiella juridiska dokument och statistik som bakgrundsinformation om offrens öden. Databasen fungerar som en viktig informationskälla för domare, åklagare, politiker, forskare, journalister och alla som är engagerade i denna fråga.
  • Dokumentation från granskningskommittéerna - HRC och CEDAW - för frågor, som människohandel, finns i fulltext för senare år i databasen Treaty Body Database.
  • Dokumentationen från Människorättsrådets specialrapportörerna för frågor, som berör människohandel, kan sökas i databasen Charter-based Body Database.
  • I FN:s ämnesportal för kvinnors rättigheter WomenWatch finns en avdelning för Trafficking of Women med länkar till institutioner, som arbetar med frågan och dokumentation i fulltext.
  • NORMLEX för ILO-konventionerna.
  • Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2016-09-14