Minoriteter och ursprungsfolk

© United Nations

Det finns ingen vedertagen internationellt erkänd definition av begreppet "ursprungsfolk". Självidentifikation brukar användas som ett grundläggande kriterium. En ofta använd definition är ILO-konventionen 169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention, som innehåller formuleringen:

"Människor i självständiga länder som betraktas som infödda p.g.a. sin härstamning från befolkningar som är bosatta i landet, eller en geografisk region som landet tillhör vid erövrings- eller kolonisationstillfället eller i samband med etableringen av nuvarande statliga gränser och som, oberoende av sin rättsliga status har behållit sina egna, eller några av sina egna, sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner".

Självbestämmanderätten

Självbestämmanderätten uttrycks i:

  1. FN-stadgan
  2. FN:s konventionen om medborgerliga ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter - International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Genomförandet övervakas av the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR).
  3. FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter -International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR). Genomförandet övervakas av the Human Rights Committee.

Minoriteters rättigheter

Minoriteters rättigheter uttrycks i:

  1. FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter -International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR). Genomförandet övervakas av the Human Rights Committee.
  2. FN-konventionen för barns rättigheter - Convention on the Rights of the Child. Genomförandet övervakas av the Committee on the Rights of the Child (CRC).
  3. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (antagen 1992). Genomförandet övervakas av Forum on Minority Issues.

MR för minoriteter och ursprungsfolk

Kommissionen för mänskliga rättigheter (Ersattes 2006 av FN:s människorättsråd) tillsattes under FN:s första år och utgjorde det viktigaste organet för mänskliga rättigheter inom FN:s organisation. 1947 tillsatte MR-kommissionen en underkommissionen för förebyggande av diskriminering och skydd av de mänskliga rättigheterna för minoriteter, ursprungsfolk och andra utsatta grupper - Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights. Den ersattes 2008 av Human Rights Council Advisory Committee och fungerar som en tankesmedja åt FN:s människorättsråd.

Arbetsgrupp för ursprungsfolk

1982 tillsattes en arbetsgrupp för ursprungsfolk - The Working Group on Indigenous Populations (WGIP) - för att underlätta dialogen mellan regeringar och ursprungsfolk. Arbetsgruppen utarbetade ett utkast till en deklaration om ursprungsfolkens rättigheter - Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, som antogs av FN:s generalförsamling i september 2007. Arbetsgruppen har övertagits av FN:s människorättsråd. Den ersattes samma år, enligt FN:s människorättsråds resolution 6/15 (A/HRC/6/15) av Forum on Minority Issues. Forumet är plattformen för dialog och samarbete i frågor som rör nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter. Forum on Minority Issues styrs av Independent Expert on minority issues.

Tre FN-organ för ursprungsfolk

UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) är ett permanent forum under ECOSOC för att bevaka ursprungsfolkens rättigheter. Den skapades år 2000 av Kommissionen för mänskliga rättigheter genom en resolution. Forumet är ett av tre FN-organ som arbetar med frågor rörande ursprungsfolk. De andra är Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples och Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples.

Speciell rapportör för minoritetsfrågor

Kommissionen för mänskliga rättigheter anmodade i resolution 2005/79 Högkommissarien för mänskliga rättigheter - High Commissioner for Human Rights - att utse en speciell rapportör för minoritetsfrågor - Independent Expert on minority issues, som lämnade rapporter årligen till kommissionen. Denna mekanism har tagits över av FN:s människorättsråd. Mandatet har förnyats av Människorättsrådet i resolutionerna 7/6 (27 mars 2008) och 16/6 (24 mars 2011). Årsrapporterna ska innehålla redogörelser för människorättssituationen för minoriteter och förslag till åtgärder för att implementera de här rättigheterna.

I FN:s arbete för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna, hållbar utveckling, samt fred och säkerhet ingår minoriteters rättigheter som en viktig och integrerad del. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) har en ledande och samordnande roll inom FN-systemet i de här frågorna.

En dag, ett år och ett decennium

För att stärka minoriteternas röst i världssamfundet utnämndes år 1993 genom generalförsamlingens resolution 45/164 till det internationella året för världens ursprungsfolk, som följdes av ett internationellt årtionde 1995-2004 och en internationell dag varje år, den 9 augusti.

Övriga program, fonder och fackorgan inom FN-organisationen, som arbetar för ursprungsfolkens och minoriteternas rättigheter är:

FN-organ

Svensk benämning

Mer i DagDok

IFAD

Internationella jordbruksutvecklingsfonden

IFAD

ILO

Internationella arbetsorganisationen

ILO

UNDP

FN:s utvecklingsprogram

UNDP

UNESCO

FN:s organisation för utbildning,vetenskap och kultur

UNESCO

WIPO

Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten

WIPO

Dokumentation

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) webbplats finns information om och dokumentation för FN:s arbete för minoriteter samlat:

För mer information och dokument, se även:

Databaser och index


Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-01-18