MR-försvarare

© United Nations

1998 utarbetades ett skydd för personer - Declaration of Human Rights Defenders - som försvarar mänskliga rättigheter, s k MR-försvarare, genom generalförsamlingens resolution A/RES/53/144.

MR-kommissionens resolution 2000/61 (E/CN.4/RES/2000/61) lade en principiell grund för detta arbete genom att utse en särskild rapportör under generalsekreteraren - Special Rapporteur on the situation of Human Rights Defenders - som ska granska situationen för MR-försvarare världen över, etablera kontakt med regeringar och andra myndigheter för att verka för att deklarationen får genomslagskraft samt att föreslå ytterligare åtgärder för att förbättra skyddet.

Dokumentation

Information om specialrapportören för MR-försvarare, beskrivning av mandatet och verksamheten samt dokumentation i fulltext finns på webbsidan för Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders:

  • Annual reports. Årliga rapporter om verksamheten som specialrapportören lämnar till generalförsamlingen och FN:s människorättsråd.
  • Specialrapportörens granskningsrapporter finns i fulltext från 2000-.

Databaser och index

  • Charter-based Body Database. Söktjänst för dokument från FN:s 'charter bodies' så som Kommissionen för mänskliga rättigheter, Människorättsrådet, *Advisory Committee', generalförsamlingen, säkerhetsrådet, ECOSOC etc.
  • Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet) som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2016-09-14