MR-konventioner och deklarationer

© United Nations

Redan i inledningen till FN-stadgan finns en formulering, som anger att mänskliga rättigheter är en av grundpelarna för organisationens arbete. Detta har tjänat som underlag till utformningen av den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna - Universal Declaration of Human Rights, som antogs den 10 december 1948.  

Med förklaringen som riktlinje har sedan Förenta Nationerna antagit ett flertal deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter. Arbetet med att ytterligare stärka respekten för mänskliga rättigheter fortgår ständigt genom utarbetande av nya deklarationer och konventioner.

Millenniedeklaration - Millennium Declaration - är en sammanfattning av
de mål för världens utveckling och FN:s fortsatta arbete, som sattes upp vid Millennietoppmötet 2000, där samtliga FN:s medlemsstater var representerade.
I avsnitt V av deklarationen finns målformuleringar för främjandet av mänskliga rättigheter, demokrati och god samhällsstyrning.

The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) har mandat från internationella samfundet att främja och skydda alla mänskliga rättigheter, samt samordna mr-arbetet inom FN genom att stödja Människorättsrådet, Human Rights Council och kommittéerna för kärnkonventionerna, the core treaty bodies.

Det finns nio konventioner om mänskliga rättigheter, som anses tillhöra FN:s kärnkonventioner - core international human rights instrumentsDe här konventioner innehåller bestämmelser om, att det ska finnas en granskningskommitté som övervakar tillämpningen av respektive konvention. De stater, som ratificerat konventionen, är skyldiga att med viss periodicitet lämna in rapporter, där man redogör för den lagstiftning och andra rättsliga, administrativa och övriga åtgärder, som vidtagits för att genomföra konventionens bestämmelser. Några av fördragen har kompletterats med tilläggsprotokoll ('optional protocols') som behandlar specifika problem. 

För kommittéernas konventioner, tilläggsprotokoll, arbetsmetoder, rapportering och ratificeringar, se länkar nedan.

Se även DagDok-sidan Konventioner och deklarationer.

Kärnkonvention

Datum

Övervakande kommittée

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Antagen 1966,
i kraft 1976

CERD

International Covenant on Civil and Political Rights

Antagen 1966,
i kraft 1976

CCPR

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Antagen 1966, 
i kraft 1976

CESCR

Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Antagen 1979, 
i kraft 1981

CEDAW

Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Antagen 1984, 
i kraft 1987

CAT

Convention on the Rights of the Child

Antagen 1989, 
i kraft 1990

CRC

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families

Antagen 1990, 
i kraft 2003

CMW

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

Antagen 2006, 
i kraft 2010

CED

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Antagen 2006, 
i kraft 2008

CRPD

Dokumentation

För ytterligare dokumentation från granskningskommittéerna, se DagDok-sidorna:

Databaser och index

  • Treaty Body Database. Innehåller dokument från alla kärnkoventionernas granskningskommittéer. Filtrera efter konventionen, land, typ av dokument, dokumentsymbol, och / eller datum.
  • Treaty-based Bodies. Lär dig mer från forskningsguiden 'UN Documentation: International Law' av Dag Hammarskjöld Library, New York. 

Tryckta index

United Nations Treaty Series finns även i tryck. Samtliga volymer med index finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2014-03-31