Mänskliga rättigheter

© United Nations

Mänskliga rättigheter är grundläggande för Förenta Nationerna (FN). I FN-stadgan, som antogs 1945, hänvisas flera gånger till de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. De mänskliga rättigheterna ska vara universella, de ska komma alla tillgodo utan avseende på ras, kön språk eller religion.

FN och de mänskliga rättigheterna

Den 10 december 1948 antogs den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter som en gemensam riktlinje för alla folk och nationer. Respekten för mänskliga rättigheter och människors värde är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen, uttrycks det i förklaringen.

Arbetet med mänskliga rättigheter genomsyrar hela FN-organisationen och har förstärkts på senare år. FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan beskrev detta i sin rapport The Question of Intervention: "Som generalsekreterare har jag prioriterat mänskliga rättigheter vid starten av varje nytt FN-program och vid alla uppdrag, som vi ger oss in i. Jag har gjort det, för att främjandet av och försvaret av mänskliga rättigheter är hjärtat av varje aspekt i vårt arbete och av varje artikel i stadgan".

Förutom de så kallade Human Rights Bodies, så finns det ett stort antal FN-organ som på ett eller annat sätt arbetar med mänskliga rättigheter. När man söker material är det därför viktigt att man har klart för sig vilken aspekt av frågan man behöver information om.

FN:s struktur för mänskliga rättigheter

Förenta Nationerna har utvecklat ett system för att kontrollera att respekten för mänskliga rättigheter upprätthålls. FN:s struktur för de mänskliga rättigheterna består av FN:s människorättsråd, FN:s Högkommissarie för mänskliga rättigheter och FN-kommittéer som granskar efterlevnaden av kärnkonventionerna.

FN:s människorättsråd

FN:s människorättsråd - Human Rights Council - tillkom i juni 2006 genom ett beslut i FN:s generalförsamling. MR-rådet ersatte då Kommissionen för mänskliga rättigheter. MR-kommissionen hade länge varit det viktigaste organet för den politiska övervakningen av människorättsläget i världen. Människorättsrådets uppgift är att övervaka och granska att de mänskliga rättigheterna efterlevs. Det sker genom olika granskningsmekanismer. En av de här mekanismerna är de så kallade 'special procedures' som består av:

Högkommissarien för mänskliga rättigheter

Högkommissarien för mänskliga rättigheterThe Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) har till uppgift att samordna MR-arbetet inom FN:s organisation samt att föra en dialog med och stödja regeringar i arbetet med att främja respekten för mänskliga rättigheter. Det administrativa huvudkvarteret finns i Genève.

Granskningskommittéer

Det finns nio kärnkonventioner på människorättsområdet och det har inrättats särskilda granskningskommittéer, som sköter den juridiska kontrollen av efterlevnaden i de länder som anslutit sig till respektive konvention. Konventionerna är FN:s främsta redskap för att skydda de mänskliga rättigheterna. Länder som har ratificerat en konvention har förbundit sig att agera i enlighet med dess innehåll.

Till granskningskommittéerna finns oftast en särskild rapportör - 'special rapporteur' - knuten. Han eller hon är en oberoende expert som tillsatts av Människorättsrådet, med uppgift att undersöka och rapportera om läget i ett land eller om en specifik människorättsfråga. Rapportörerna är en del av Människorättsrådets så kallade 'special procedures'. Läs mer om de särskilda rapportörerna: Fact Sheet N° 27: Seventeen Frequently Asked Questions about United Nations Special Rapporteurs.

Läs mer om konventioner på DagDok-sidan MR-konventioner och deklarationer.

Kärnkonvention

Datum

Gransknings- kommittée

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Antagen 1965, 
i kraft 1969

CERD

International Covenant on Civil and Political Rights

Antagen 1966,
i kraft 1976

CCPR

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Antagen 1966, 
i kraft 1976

CESCR

Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Antagen 1979, 
i kraft 1981

CEDAW

Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Antagen 1984, 
i kraft 1987

CAT

Convention on the Rights of the Child

Antagen 1989, 
i kraft 1990

CRC

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families

Antagen 1990, 
i kraft 2003

CMW

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

Antagen 2006, 
i kraft 2010

CED

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Antagen 2006, 
i kraft 2008

CRPD

Dokumentation

OHCHR:s webbplats finns mer bakgrundsinformation, dokument och rapporter samlade.

Dokumentsymboler

Dokumentsymboler för dokument från de huvudsakliga FN-organen för mänskliga rättigheter:

E/CN.4/

Commission on Human Rights (Finns ej längre)

A/HRC/

Human Rights Council (Ersatt MR-kommissionen)

E/CN.6/

Commission on the Status of Women

CCPR/

Human Rights Committee (granskningskommitté för ICCPR)

E/C.12/

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (granskningskommitté för International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

CERD/

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (granskningskommitté för Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)

CEDAW/

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (granskningskommitté för Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)

CAT/

Committee against Torture (granskningskommitté för Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)

CAT/OP/

Subcommittee on Prevention of Torture (granskningskommitté för Optional Protocol to the Convention against Torture)

CRC/

Committee on the Rights of the Child (granskningskommitté för barnkonventionen)

CRPD/

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (granskningskommitté för Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol)

CMW/

Committee on Migrant Workers (granskningskommitté för International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)

CED/

Committee on Enforced Disappearances (granskningskommitté för International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)

Databaser och index

  • Charter-based Body Database. Sök efter dokument från FN:s människorättsråd och Kommissionen för mänskliga rättigheter
  • Treaty Body DatabaseDokument och rapporter från kärnkonventionerna och deras granskningskommittéer.
  • Universal Human Rights Index - UHRI. Sök efter dokument från FN:s samtliga övervakningsorgan för människorättsfrågor,som granskningskommittéerna UN Treaty Monitoring Bodies, Människorättsrådets övervakningsprocedurer Universal Periodic Review och Special Procedures. Varje dokument länkas till relaterad information i basen.
  • UNBISnet. FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument i ämnet och länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
  • Official Document System (ODS). FN:s dokumentdatabas med fulltext från 1993; resolutioner från huvudorganen sedan 1946; äldre dokument läggs till kontinuerligt.
  • UN Documentation : Human Rights. Dag Hammarskjöldbiblioteket i New York har sammanställt forskningsguide om människorättsfrågor. Här presenteras mer databaser och bakgrundsinformation.
  • UN Pulse #human rights. Dag Hammarskjöld Librarys (New York) blogg.

Se även ämnesportalen på FN:s webbplats med översikt över de olika FN-organens arbete för mänskliga rättigheter och länkar till viktig dokumentation i fulltext finns.

Läs mer om FN:s arbete med de mänskliga rättigheterna Svenska FN-förbundets webbplats.


Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-01-20