Religionsfrihet

© United Nations

I den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna Universal Declaration of Human Rights, som antogs av FN:s generalförsamling 1948 finns religionsfriheten formulerad i artikel 18: "Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor." 

1981 antog generalförsamlingen Förklaringen om avskaffande av alla former av religiös ofördragsamhet - Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or Belief (A/RES/36/55).

1986 beslutade FN:s kommission för mänskliga rättigheter att utse en specialrapportör med uppgift att granska frågan om religionsfrihet - Special Rapporteur on freedom of religion or belief. Mekanismen har tagits över av FN:s människorättsråd.

Dokumentation

Databaser och index

  • Dokument från specialrapportören för frågan om religionsfrihet - Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on freedom of religion or belief kan sökas i Charter-based Body Database.
  • UNBISnet. FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument i ämnet och länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2016-09-14