Mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism

© United Nations

Förenta Nationerna har arbetat med bekämpning av terrorism under lång tid. Arbetet har utgjorts av konventioner och resolutioner från olika FN-organ. Efter terrorattackerna den 11 september 2001 har detta arbete intensifierats. Grunden för arbetet skall utgöras av respekt för humanitär rätt och mänskliga rättigheter, och detta måste prägla allt agerande.  

I säkerhetsrådet har frågan om terroristbekämpning diskuterats under lång tid och flera resolutioner har antagits. I resolution 1373 från 28 september 2001 uppmanas till ökat samarbete i kampen mot terrorism bl a genom åtgärder för att motarbeta finansiering av terroraktiviteter.  Genom denna resolution infördes en granskningskommitté - Counter Terrorism Committee, med uppgift att kontrollera de rapporter, som FN:s medlemsstater åläggs att förete med en redogörelse för genomförandet av resolutionen. 

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har utarbetat riktlinjer för hur stater ska agera i kampen mot terrorism med hänsyn till mänskliga rättigheter, Digest of Jurisprudence of the UN and Regional Organizations on the Protection of Human Rights while Countering Terrorism.

2005 inrättades en specialrapportör - a Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights while countering terrorism med uppgift att granska och lämna rekommendationer rörande mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism. Granskningsrapporter lämnas regelbundet till FN:s människorättsråd och generalförsamlingen.

Generalförsamlingens sjätte kommitté och ad hoc kommittén mot terrorism har till uppgift att komplettera den internationella lagstiftningen i frågor som berör terroristbekämpning.

FN har hittills antagit fjorton konventioner i kampen mot terrorism. Varje konvention har behandlat en speciell form av aktiviteter.

I september 2006 antogs FN:s globala strategi mot terrorism - United Nations Global Counter-Terrorism Strategy. Samtliga FN:s medlemsländer står bakom strategin, som lägger grunden för ett fördjupat globalt samarbete för att förhindra terrorism och föreslår en rad insatser för att förebygga och motverka terrorismens grundorsaker och spridning.

Dokumentation

En lista över säkerhetsrådets resolutioner i ämnet finns under rubriken Security Council, på sidan UN Actions to Counter Terrorism på FN:s officiella hemsida. 

En lista över generalförsamlingens resolutioner i ämnet samt rapporter från sjätte utskottet och ad hoc kommittén finns under rubriken General Assembly, på sidan UN Actions to Counter Terrorism.

På den officiella hemsidan för Counter Terrorism Committee, finns en översikt över verksamheten samt dokument och rapporter i fulltext. Här finns en specialsektion för Human Rights.

Dokumentation från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter finns på dess officiella hemsida under Human Rights Issues, Terrorism, se under respektive rubrik, sektionen Documents.

Konventionstexterna finns i fulltext via UN Action to Counter Terrorism, International Legal Instruments.

Rapporter från generalförsamlingens sjätte utskott och dess ad hoc kommitté finns under General Assembly, UN Action to Counter Terrorism via FN:s officiella hemsida

Bakgrundsinformation och dokumentation i fulltext till generalförsamlingens ad hoc kommitté mot terrorism finn på dess officiella hemsida, som Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of 17 december 1996

United Nations Counter-Terrorism Handbook finns publicerad elektroniskt via FN:s officiella hemsida. Den erbjuder sökmöjligheter till en mängd relevanta FN-resurser.  

Förenta Nationernas aktiviteter i arbetet med mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism kan följas via a Subject IndexYearbook of the United Nations. Sedan oktober 2008 finns hela samlingen av Yearbook of the United Nations fritt tillgänglig online via http://unyearbook.un.org/.  

Databaser och index

En ämnesportal till Förenta Nationernas arbete med terroristbekämpning med dokumentation i fulltext finns på FN:s officiella hemsida under sektionen UN Action to Counter Terrorism

  • UNBISnet. FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument i ämnet och länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Dokumentationen från FN:s specialrapportör - Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights while countering terrorism kan sökas i databasen Charter Based Bodies Database, som finns tillgänglig via FN:s officiella hemsida, under sektionen Human Rights.  


Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2014-03-31