Mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism

© United Nations

Förenta Nationerna har arbetat med bekämpning av terrorism under lång tid. Arbetet har utgjorts av konventioner och resolutioner från olika FN-organ. Efter terrorattackerna den 11 september 2001 intensifierades detta arbete. Grunden för arbetet skall utgöras av respekt för humanitär rätt och mänskliga rättigheter, och detta måste prägla allt agerande.

Aktioner i kampen mot terrorism

Säkerhetsrådet har vidtagit åtgärder i kampen mot terrorism genom en rad resolutioner och genom att inrätta underorgan. Resolution 1373, S/RES/1373(2001), från 28 september 2001 uppmanar till ökat internationellt samarbete för att förebygga och bekämpa terroristhandlingar. Genom denna resolution infördes en granskningskommitté - Counter Terrorism Committee, med uppgift att övervaka att FN:s medlemsstater genomför det som ålagts dem i resolutionen.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har utarbetat riktlinjer för hur stater ska agera i kampen mot terrorism med hänsyn till mänskliga rättigheter, Digest of Jurisprudence of the UN and Regional Organizations on the Protection of Human Rights while Countering Terrorism.

2005 inrättades en specialrapportör - a Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights while countering terrorism med uppgift att granska och lämna rekommendationer rörande mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism. Granskningsrapporter lämnas regelbundet till FN:s människorättsråd och generalförsamlingen.

Generalförsamlingens sjätte kommitté och ad hoc kommittén mot terrorism (inrättad av generalförsamlingen enligt resolution 51/210, 17 december 1996) har till uppgift att komplettera den internationella lagstiftningen i frågor som berör terroristbekämpning.

FN har hittills antagit 14 konventioner i kampen mot terrorism. Varje konvention har behandlat en speciell form av aktiviteter.

2005 inrättade FN:s generalsekreterare Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF). Den godkändes av generalförsamlingen genom att i september 2006 anta FN:s globala strategi mot terrorism - United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, (A/RES/60/288). Samtliga FN:s medlemsländer står bakom strategin, som lägger grunden för ett fördjupat globalt samarbete för att förhindra terrorism och föreslår en rad insatser för att förebygga och motverka terrorismens grundorsaker och spridning.

Dokumentation

Läs mer om på DagDok-sidorna Terrorism och Kommittén mot terrorim.

Databaser och index

  • UNBISnet. FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument i ämnet och länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
  • Dokument från FN:s specialrapportör - Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights while countering terrorism kan sökas i databasen Charter-based Body Database.  

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-01-20