Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

© United Nations

Internationella brottmålsdomstolen - International Criminal Court, ICC, finns sedan 2003 i Haag. Romstadgan - Rome Statute of the International Criminal Court (A/CONF.183/9) - ligger till grund för ICC.

Planering av en internationell brottsdomstol

Redan tidigt i FN:s historia väcktes frågan om en internationell brottmålsdomstol. Man såg behovet av ett internationellt samarbete för att kunna döma personer som varit inblandade i allvarliga folkrättsbrott såsom:

  • krigsförbrytelser
  • brott mot mänskligheten
  • folkmord.

År 1994 kunde folkrättskommissionen lägga fram ett utkast för en domstol. Fyra år senare, vid en diplomatkonferens i Rom 1998, antogs sedan en konvention om upprättande av en internationell brottmålsdomstol. Det är den så kallade Romstadgan - Rome Statute of the International Criminal Court.

Upprättande av domstolen

Den 1 juli 2002 trädde Romstadgan i kraft och ett år senare fanns domstolen på plats i Haag. Det här är den kanske största händelsen inom folkrätten sedan FN-stadgans tillkomst.

Domstolens struktur

Internationella brottmålsdomstolen är en självständig institution som samarbetar med Förenta Nationerna. Domstolen består av arton internationella domare som väljs för en period av nio år. Domarna respresenterar de huvudsakliga rättssystemen och regionerna i världen, samtidigt som domstolen eftersträvar en jämn könsfördelning.

Domstolens arbete

Den internationella brottmålsdomstolen kan ta sig an brott på tre olika sätt:

  1. en medlemsstat kan hänskjuta en situation till domstolen där ett eller flera brott förefaller ha begåtts.
  2. FN:s säkerhetsråd kan hänskjuta misstänkta brott till domstolen.
  3. domstolen kan inleda rättegångar på eget initiativ.

Internationella brottmålsdomstolen är baserad i Haag men dess arbete kan utföras var som helst.  

Dokumentation

Databaser och index

  • Referenser till internationella brottmålsdomstolens dokument finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
  • ICC Legal Tools Database ger fri tillgång till information om internationell straffrätt.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'subject Index' till United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet), som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-02-09